w

Sztuka

Виды искусства -rodzaje sztuki

Изобразительное искусство– sztuki plastyczne

 • скульптура – rzeźbiarstwo

скульптор -rzeźbiarz

 • живопись- malarstwo

заниматься живописью – uprawiać malarstwo

выставка живописи – wystawa malarstwa

живописец – artysta malarz, malarz

живописно -malowniczo, obrazowo

живописность – malowniczość

живописный – malarski

живописная мастерская -pracownia malarska

 • графическое искусство -sztuka graficzna

графика – grafika

график – artysta grafik

графически изобразить -przedstawić graficznie

компьютерная графика – grafika komputerowa

дизайн- dizajn

татуировка- tatuaż

Архитектура – architektura

Архитектор – architektor

Архитектурный – architektoniczny

Архитектурные стили – style architektoniczne

Архитектурные памятники – zabytki architektury

Литература – literatura

 • Драматургия- dramaturgia
 • Поэзия – poezja
 • Проза- proza

Музыка

muzyka

Театр

teatr

Кинематограф

kino

Видеоигры

Gry wideo

Хореография

choreografia

Фотография – fotografia

Фотограф- fotograf

Фотографирование -fotografowanie

Фотографировать -fotografować

Фотографический – fotograficzny

Фотографичный – fotograficzny

Заниматься художественной фотографией -zajmować się fotografią artystyczną

Вера

wiara

Религия

religia

Мифология

mitologia

Наука – nauka

 • Философия- filozofia
 • Естественные науки- nauki przyrodnicze
 • Гуманитарные науки- nauki humanistyczne
 • Социальные науки- nauki społeczne
 • Технические науки- nauki techniczne
 • Математика- matematyka
 • Медицина- medycyna

Хобби – hobby

 • Чтение- czytanie
 • Коллекционирование- kolekcjonowanie

СМИ ( Средства Массовой Информации) -Środki Masowego Przekazu

 • Радио- radio
 • Телевидение- telewizja
 • Интернет- internet

Развлечение- rozrywka

 • Смех- śmiech
 • Юмор-humor
 • Игра-gra

Техника

technika

Кулинария

kulinaria

Спорт

sport

Татуировка- tatuowanie

Татуировать -wytatuować, tatuować

Татуироваться – wytatuować się, tatuować się

Пирсинг это прокалывание в теле дырок и ношение в них серëжек -pirsing jest to przekłówanie caiała i noszenie kolczyków

Дырка – dziurka

Для молодых людей пирсинг это способ самоутверждения, очень часто они хотят заявить о себе, что они не такие, как все -dla młodych ludzi pirsing jest sposobem zademonstowania własnej wartości, bardzo często w ten spsób chcą pokazać, że są indywidualni ( nie takimi jak inni).

Самоутверждение -poczucie własnej watości, nabranie pewności siebie

прочитай текст и постарайся его самостоятельно перевести- przeczytaj tekst i postaraj się go samodzielnie przetłumaczyć

Татуировка и пирсинг большинству людей кажется чем-то ультрасовременным и молодёжным. На самом деле история пирсинга уходит корнями ещё в века до нашей эры. Татуировки это рисунок на коже.  Татуировками в Древнее время занимались различные племена. Татуировки могли отображать принадлежность к особой группе или положение в семье.Среди европейцев и славян, хоть это и покажется необычным, татуировка была очень распространена как метод украшения своего тела. Пирсинг тоже отнюдь не нов – ещё древние египтяне прокалывали себе пупок, в знак того, что они обладают особыми правами.

 Но история сложилась так, что у европейцев ношение серёг в ушах долго оставалось женской привилегией.Однако молодёжная суб-культура конца 80-х – начала 90-х не только ввела моду на прокол ушей у мужчин, но и вообще возродила пирсинг как украшение тела. И если раньше людей, возрождавших пирсинг, считали чуть ли не сумасшедшими, то теперь пирсинг – массовое явление, можно, сказать, молодёжное течение.Сейчас пирсинг – это не просто прокол ушей или пупка.

Tatuowanie i pirsing wielu ludziom kojarzy się z czymś ultranowoczesnym i młodzieżowym.

W rzeczywistości historia pirsinga sięga swoimi korzeniami jeszcze wieki do naszej ery.

Tatuaże to rysunek na skórze.Tatuażami w czasach starożytnych zajmowali się różnorakie plemiona.Tatuaże mogły odzwierciedlać , (obrazować) przynależność do danej grupy lub miejsce zajmowane w rodzinie.Wśród europejczyków i słowian, choć to wyda się niezwykłym (niezwyczajnym), tatuaż był rozpowszechniony jako metoda upiększenia swojego ciała.Pirsing także bynajmniej nie jest nowy – jeszcze starożytni Egipcjanie przekłówali sobie pępek, na znak tego, że posiadają własne( odrębne) prawa.Lecz historia potoczyła się tak, że u Europejczyków noszenie kolczyków w uszach na długo pozostało żeńskim przywilejem.Jednak subkultura młodzieżowa końca lat 80 i początku lat 90 nie tylko wprowadziła do mody przekłówanie uszu u mężczyzn, ale i wogóle wskrzesiła pirsing jako upiększenie ciała.I jeśli wcześniej ludzi, którzy wprowadzili pirisng uważano troszkę za szalonych (obłakanych), to teraz pirsing stał się zjawiskiem masowym, można powiedzieć młodzieżowym prądem. Obecnie pirsing – to nie tylko przekłówanie uszu lub pępka.

Видеоигры- gry wideo

Классификация по количеству игроков и способу их взаимодействия- klasyfikacja według ilosci graczy i sposobu ich współoddziaływania Одиночные игры -gry dla jednego graczaМногопользовательские игры- gry z kilkoma graczamiМногопользовательские игры на одном компьютере- gry dla kilku graczy na jednym komputerzeМногопользовательские игры через электронную почту- gry dla kilku graczy poprzez pocztę elektronicznąМассовые игры- gry masowe 
Классификация игр по тематике- klasyfikacja gier ze względu na tematykę Игры фэнтези – gry fantastyczneИгры исторические – gry historyczneИгры в духе современности – gry utrzymane w duchu współczesnymИгры космические- gry kosmiczneИгры мифологические- gry mitologiczne 

прочитай текст и постарайся его самостоятельно перевести- przeczytaj tekst i postaraj się go samodzielnie przetłumaczyć

Видеоигры сегодня – это уже не те примитивные «стрелялки», которые пришли к нам в начале 90-х годов. Сегодняшние видеоигры в плане зрелищности могут на равных соперничать с голливудскими фильмами, а по сюжету не уступать даже литературным произведениям. Все это ставит видеоигры в один разряд с такими признанными образчиками искусства, как кино и анимация. Некоторые видеоигры могут сделать детей добрее и привить чувство бескорыстной помощи, утверждают психологи.

По их мнению, игры с социальными элементами способствуют тому, что дети и подростки будут настроены помогать окружающим после завершения игры.
Международные исследования по влиянию видеоигр на психику и личностные качества проводились в США, Японии, Сингапуре и Малайзии. Проанализировав десятки исследований, американские специалисты Университета штата Айова и Университета Мичигана действительно нашли связь между компьютерными играми с насильственным содержанием и агрессивным поведением у школьников. В то же время эксперты впервые обнаружили, что видеоигры могут оказывать положительное воздействие на поведенческие нормы игроков из трёх разных возрастных групп

Dziś gry wideo to już nie tylko prymitywne strzelaniny, które przyszły do nas na początku lat dziewięćdziesiątych.Dzisiejsze gry wideo pod względem widowiskowym mogą na równi rywalizować z holiłudskimi filmami, a pod względem wątków nie ustępują nawet literackim utworom. Wszystko to stawia gry wideo w jednym rzędzie z takimi uzanaymi formami sztuki jak kino czy animacja.Niektóre gry wideo mogą wpłynąć na dzieci pożytecznie, zaszczepić w nich uczucie bezinteresownej pomocy,jak twierdzą psychologowie.Według nich, gry z wątkami społecznymi wpływają na to, że dzieci i młodzież będą pozytywnie nastawione na pomoc innym po zakończeniu gry.Międzynarodowe badania odnośnie wpływu gry na psychikę i cechy osobowości ,prowadzone w Stanach Zjednoczonych, Syngapurze i Malezji.

Przeanalizowawszy dziesiątki badań , amerykańscy specjaliści uniwersytetu Ajoła i uniwersytetu w Michigan rzeczywiście znaleźli więź pomiędzy grami komputerowymi a treściami przemocy czy agresywnym zachowaniem się uczniów.W tym samym czasie eksperci najpierw odkryli, że gry wideo mogą wykazywać poztytwny wpływ na normy zachowania graczy na trzech różnych wiekowych grupach.

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Muzyka

Przysłowia rosyjskie