w

Wierzenia

Скитаться по земле/ скитаться по белу свету – błąkać się po świecie

Виды веорваний – rodzaje wierzeń

Поверье /Поверь – Podanie, klechda/podania. klechdy
Традиция/Традиции – Tradycja/ tradycje
Обычай /Обычаи – Zwyczaj, obyczaj/ zwyczaje, obyczaje
Церемония/Церемонии – Ceremonia/ ceremonie

Верование в философии – wierzenia w filozofii

  • В философии, выражение верования всегда вызывало много затруднений  – w filozofii wyrażenie wiara zawsze powodowało wiele trudności

затруднение/  затруднения – trudność/ trudności
вызывать – powodować, wzbudzać , powodować

  • Во-первых, верование отождествлялось с верой и противопоставлялось знанию, но одновременно считалось, что всякое знание  и всякое утверждение основываются на верованиях – po pierwsze wierzenie utożsamiało się z wiarą i stało na przeciw wiedzy, lecz jednocześnie uważano, że wszelkia wiedza i wszelkie przekonanie opiera się na wierzeniu (wierze)

Отождествляться – utożsamiać się
Противопоставляться – przeciwstawiać się
Одновременно– jednocześnie
для рационализма верование — это очевидность прирожденных начал и форма фундамента всякого знания – dla racjonalizmu wierzenie jest to oczywistość wrodzonych początków i jest fundamentalną formą każdej wiedzy
Рационализ – racjonalizm
Очевидность– oczywistość
Всякий – każdy
Знание -znajomość
Для эмпиризма, верование тоже является фундаментом знания– dla emipiryzmu, wierzenie (wiara) także jawi się fundamentem wiedzy
Эмпиризм – empiryzm
Впечатление – wrażenie
Впечатление от… – wrażenie od …

Политическое значение верования – polityczne znaczenie wierzenia

  • В политическом смысле, верования тесно связаны с содержанием политических учреждений вообще и с формой верховной власти в частности, являясь, таким образом, одним из элементов государства .

W sensie politycznym, wierzenia ściśle wiążą się z zespojeniem (utrzymaniem) politycznych instytucji w ogóle i z fomą najwyższej władzy w całości, jawi się takim sposobem jednym z elementów państwa.
Смысл –sens, znaczenie
Тесно -ściśle
Вообще –e ogóle
верховная власть – władza najwyższa
в частности – w szczególności

  • верования сами по себе коллективны- wierzenia same w sobie są zjawiskiem kolektywnym

коллектив –kolektyw, zespół , załoga
наборы идей-домыслов получают коллективное значение лишь вследствие принуждения – wybór idei i domysłów (spekulacji) osiągają znaczenie kolektywne tylko wskutek przymusu :
пропагандой масс-медий – propagadny masowej informacji
пропаганда – popaganda
террором – terroru
террор – terror
полицией и т. д.– policji itd.
Идея / идеи – idea/ idee
Домысел –domysł, domniemanie, przypuszczenie
Вследствие – wskutek
Принуждение – przymus
По принуждению –pod przymusem
Без принуждения –bez przymusu

Веорвание для словян – wierzenia dla Słowian

Значение сил природы- znaczenie sił przyrody

Сила – siła
Пртрода –przyoda, natura
Древние славяне – это язычники, обожествлявшие силы природы- starożytni Słowianie to poganie, ubóstwiający siły przyrody
Язычник/ Язычники – poganin/ poganie
Язычница –poganka
Язычество – pogaństwo
Языческий – pogański
Языческая религия – religia pogańska
Языческие обычаи –zwyczaje pogańskie
Обожествлять – ubóstwiać
Обожествлять силы природы – ubóstwiać siły przyrody

Значение души – znaczenie duszy

Душа – dusza
древние славяне очень почитали души предков, думая что они находятся где-то в  небе – starożytni Słowianie z szacunkiem oddawali cześć duszy przodków, myśląc, że znajduje się ona gdzieś w niebie
почитать –czcić, wielbić
предок /предки –przodek/ przodkowie

Подарки для богов и духов – podarunki dla bogów i duchów

Подарок /подарки – podarunek, prezent

Бог – Bóg
Дух – duch
Готовые же продукты – каша и хлеб испокон веков были ритуальной пищей и обязательной частью жертвоприношения– gotowe podukty jak kasza i chleb od wieków były rytualnym pokarmem i obowiązkową częścią obrządku ofiarnego
испокон веков – z dawien dawna, od wieków
часть – część
жертвоприношение –obrządek ofiarny
Существовали специальные виды каши, имевшие только ритуальное назначение – istniały specjalne rodzaje kasz o rytualnym znaczeniu
Ритуал – rytuał
Ритуальный – rytualny

Веорвания а сказки – wierzenia i bajki

Сказка -bajka
В славянских сказках встречается множество волшебных персонажей – то ужасных и грозных, то таинственных и непонятных, то добрых и готовых помочь – w bajkach słowiańskich spotyka się wiele czarodziejskich postaci to strasznych (potwonych) to dobrych i gotowych do pomocy
Волшебник –czarnoksiężnik, czarodziej
Персонаж –postać
Ужасныый –okropny, straszny, przerażający
Грозный –groźny, srogi
Таинственный –tajemniczy
Непонятный –niezrozumiały
Добрый –dobry
Готовый помочь –gotowy do pomocy
Современным людям они кажутся причудливым вымыслом -ludziom współczesnym wydają się cudacznym wymysłem
Современный – współczesny
Человек (люди) – człowiek (ludzie- liczba mnoga od Человек)
Казаться – wydawać się
Причудливый –dziwaczny, ekscentryczny

Язычество – pogaństwo

Славяне-язычники поклонялись : Słowianie- poganie oddawali pokłon
Стихиям – żywiołom
Стихия –żywioł ( w języku rosyjskim żywioł – Стихия jest rodzaju żeńskiego, w jęzku polskim rodzaju męskiego)
Стихтйный –żywiołowy
Поклон –pokłon
Поклонение – oddawanie czci
Поклониться –pokłonić się, ukłonić się
Поклонник –czciciel, wielbiciel
Поклонница – czcicielka, wielbicielka
Поклоняться – czcić, wielbić, uwielbiać , adorować
верили в родство людей с
различными животными – wierzyli w pokrewieństwo ludzi ze zwierzętami
верить – wierzyć
родство – pokrewieństwo, powinowactwo
Каждое славянское племя
молилось своим богам – każde plemię słowiańskie modliło się do swojego plemienia
племя / племена – plemię/ plemiona

Смерть как элемент верования – śmierć jako element wiary

Явление смерти рассматривается как умирание тела человека и продолжение существования его освобожденной– zjawisko śmierci rozpatrywane jest jako umieranie ciała człowieka i dalsze istnienie jego oswobodzonej duszy.
Смерть – śmierć
Умирание – umieranie, konanie
Умереть –umierać, konać
Тело –ciało
Освободить –uwolnić, wyzwolić
 Cуществует поверье, что душа усопшего гуляет по округе, и иногда заходит к себе домой – istnieje wierzenie, że dusza zmarłego błądzi po świecie ( dosłownie spaceruje wokół)i czasami zachodzi do swojego domu.

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Idol

Sekty – słówka po rosyjsku