w

Liczebniki główne

Podział liczebników głównych

Liczebniki te dzielą się na:

Liczebniki proste (простые): należą liczebniki od 1 do 9 a także liczebniki 40 (сорок),100 (сто), 1000(тысяча), 1000000 (миллион), 1000000000 (миллиард)

Liczebniki złożone, składają się przeważnie z dwóch członów (сложные): należą liczebniki od11 do 19

Liczebniki zestawione (составные):składają się z połączenia prostych i złożonych liczebników, składają się z więcej niż dwóch liczebników .

Przykłady liczebników głównych


1 один
2 два
3 три
4 четыре
5 пять
6 шесть
7 семь
8 восемь
9 девять
10 десять 
11 одиннадцать
12 двенадцать
13 тринадцать
14 четырнадцать
15 пятнадцать
16 шестнадцать
17 семнадцать
18 восемнадцать
19 девятнадцать
20 двадцать
21 двадцать один
22 двадцать два
23 двадцать три
30 тридцать
40 сорок
50 пятьдесят
60 шестьдесят
70 семьдесят
80 восемьдесят
90 девяносто
100 сто
200 двести
300 триста
400 четыреста
500 пятьсот
600 шестьсот
700 семьсот
800 восемьсот
900 девятьсот
1000 тысяча

Ważne reguły związane z liczebnikami głównymi


W liczebnikach od 5 do 20 i 30 znak miękki znajduje się na końcu : пять/ семнадцать/ тридцать

W liczebnikach od 50 do 80 i od 500 do 900 znak miękki znajduje się w środku wyrazu (tzn. między rdzeniem : пятьдесят/

шесть – rdzeń po którym umieszczamy znak miękki

сот – końcówka, którą dodajemy

W liczebniku 11 piszemy podwójne нн : одиннадцать

W liczebnikach milion i miliard także piszemy podwójne лл : миллион/ миллиард

Liczebniki główne mogą łączyć się z : rzeczownikami i przymiotnikami.

W zależności od tego, z jaką częścią mowy liczebnik łączy się obowiązują zasady:
 

Użycie liczebników głównych z rzeczownikami


Liczebnik один /одна /одно

Один мальчик – jeden chłopiec
Одна девушка – jedna dziewczynka
Одно здание – jeden budynek

A także wszystkie liczebniki główne złożone i składające się z więcej niż dwóch członów zakończone na один/ одна/ одно

двадцать один мальчик,  сто одна девушка, тысяча двадцать одно здание – wymagają po sobie rzeczownika w mianowniku w liczbie pojedynczej

Rzeczownik w mianowniku, liczba pojedyncza + одиноднаодно

Liczebnik два /две /три /четыре :

Два мальчика – Две девушки –  a także wszystkie liczebniki główne złożone i składające się z więcej niż dwóch członów zakończone na два /две /три /четыре :

Двадцать два мальчика –тысяча двадцать четыре здания –  wymagają po sobie rzeczownika w dopełniaczu liczby pojedynczej
Rzeczownik w dopełniaczu , liczba pojedyncza +два /две /три /четыре

Liczebniki od 5 wzwyż:

Пять мальчиков – a także wszystkie liczebniki główne złożone i składające się z więcej niż dwóch liczebników zakończone na 5 i wzwyż: Двадцать пять мальчиков – тысяча двадцать пять мальчиков wymagają po sobie rzeczownika w dopełniaczu liczby mnogiej

Rzeczownik w dopełniaczu, liczba mnoga + 5 i wzwyż

Użycie liczebników głównych z przymiotnikami

Liczebnik один /одна /одно : 

Один маленький мальчик

Одна прекрасная девушка

Одно большое здание 

A także wszystkie liczebniki główne złożone i składające się z więcej niż dwóch członów zakończone na один/ одна/ одно :

сто одна прекрасная девушка

тысяча двадцать одно большое здание

Wymagają po sobie przymiotnika w mianowniku, liczba pojedyncza
 
Przymiotnik w mianowniku, liczba pojedyncza + один /одна /одно
 
Liczebnik два /две /три /четыре :

Два маленьких мальчика

Две прекрасные девушки

a także wszystkie liczebniki główne złożone i składające się z więcej niż dwóch członów zakończone na два /две /три /четыре :

Двадцать два маленьких мальчика

тысяча двадцать четыре прекрасные девушки

Wymagają po sobie przymiotnika w dopełniaczu dla rodzaju męskiego i nijakiego oraz w mianowniku dla rodzaju żeńskiego liczby mnogiej

Przymiotnik w dopełniaczu rodzaj męski i nijaki , liczba mnoga + два /две/три /четыре przymiotnik w mianowniku rodzaj żeński, liczba mnoga

Liczebniki od 5 wzwyż:
Пять маленьких мальчиков

a także wszystkie liczebniki główne złożone i składające się z więcej niż dwóch członów zakończone na 5 wzwyż:

Двадцать пять маленьких мальчиков

тысяча двадцать пять маленьких мальчиков

Wymagają po sobie przymiotnika w dopełniaczu liczby mnogiej

Przymiotnik w dopełniaczu, liczba mnoga + 5 i wzwyż

Odmiana liczebników głównych


Liczebnik один /одна /одно liczba pojedyncza(единственное число)


один
rodzaj męski

Одна
rdzaj żeński

Одно
rdzaj nijaki

и.

Один jeden

Одна jedna

Одно jeden

р.

Одного jednego

Одной jednej

Одного jednego

д.

Одному jednemu

Одной jednej

Одному jednemu

в.

Один/Одного
Jeden/jednego

Одну jedną

Одно/ Одного
Jeden/jednego

т.

Одним jednym

Одной jedną

Одним jednym

п.

Одном
jednym

Одной jednej

Одном jednym


liczba mnoga

 
одни

и.

Одни jedni

р.

Одних jednych

д.

Одним jednym

в.

Одни/Одних
Jedni/jednych

т.

Одними jednymi

п.

Одних jednych


*liczebnik одни odmienia się przez rodzaje/liczby i przypadki, natomiast w liczbie mnogiej ma znacznie polskiego zaimka sam

 
Два

две

и.

Два
Dwa

Две
Dwie

р.

Двух
Dwóch

Двух dwu

д.

Двум dwom

Двум dwom

в.

Два
Двух
Dwa/dwóch

Две dwie
Двух dwóch

т.

Двумяdwoma

Двумя dwiema

п.

Двух dwóch

Двух dwóch


*liczebnik Два odrębne formy dla poszczególnych rodzajów posiada tylko w mianowniku i bierniku to jest: два /две/ двое

 
Три

четыре

и.

Три trzy

Четыре cztery

р.

Трех trzech

четырех
czterech

д.

Трем trzem

Четырем czterem


в.

Три/трех trzy/trzech

Четыре/ четырех
Cztery/czterech

т.

Тремя trzema

Четырьмя
czterema

п.

Трех trzech

Четырех czterech


*liczebnik Четыре w narzędniku po p posiada znak miękki.

Nie ma reguły na pojawienie się znaku miękkiego w liczebnikach , dlatego należy się ich uczyć systematycznie na pamięć.

 
пять

восемь

пятьдесят

сорок

и.

Пять pięć

Восемь osiem

Пятьдесят
pięćdziesiąt

Сорок
Czterdzieści

р.

Пяти pięciu

Восьми ośmiu

Пятидесяти
pięćdziesięciu

Сорока
Czterdziestu

д.

Пяти pięciu

Восьми ośmioma

Пятидесяти
Pięćdziesięciu

Сорока
Czterdziestu

в.

Пять pięć

Восемь osiem

пятьдесят
pięćdziesiąt

Сорок
Czterdziestu

т.

Пятью pięcioma

Восьмью/восемью
Ośmioma

Пятьюдесятью
pięćdziesięcioma

Сорока
Czterdziestoma

п.

Пяти pięciu

Восьми ośmiu

Пятидесяти
pięćdziesięciu

Сорока
czterdziestu


*liczebnik три i wzwyż w odróżnieniu od języka polskiego posiadają jednakową formę dla wszystkich rodzajów.

Liczebnik Восемь w narzędniku posiada dwie formy: Восьмью/восемью , jak zauważamy w liczebniku Восьмью znak miękki znajduje się po c i м , a w liczebniku восемью znak miękki znajduje się tylko po м .

Liczebnik Сорок odmienia się tak samo jak liczebnik сто

 
девяносто

сто

и.

Девяносто
Dziewięćdziesiąt

Сто
Sto

р.

Девяноста
Dziewięćdziesięciu

Ста
Stu

д.

Девяноста
Dziewięćdziesięciu

Ста
Stu

в.

Девяносто
Dziewięćdziesiąt

Сто
Sto

т.

Девяноста
Dziewięćdziesięcioma

Ста
Stoma

п.

Девяноста
Dziewięćdziesięciu

Ста
stu


*liczebniki сорок/ девяносто/ сто we wszystkich przypadkach za wyjątkiem mianownika i biernika posiadają końcówkę а.

 
двести

триста

пятьсот

и.

Двести
dwieście

Триста
Trzysta

Пятьсот
pięćset

р.

Двухсот
Dwustu

Трехсот
Trzystu

Пятисот
Pięciuset

д.

Двумстам
Dwustu

Тремстам
Trzystu

Пятистам
Pięciuset

в.

Двести
dwieście

Триста
Trzysta

Пятьсот
pięćset

т.

Двумястами
Dwustoma

Тремястами
Trzystoma

Пятьюстами
Pięciuset

п.

Двухстах
dwustu

Трехстах
trzystu

Пятистах
pięciuset


*W liczebnikach złożonych od Двести do девятьсот , odmianie ulegają obie części.

Liczebniki шестьсот семьсот восемьсот девятьсот odmieniają się tak samo jak liczebnik пятьсот.

 
тысяча

тысячи

миллион

миллионы

и.

Тысяча
Tysiąc

Тысячи
tysiące

Миллион
milion

Миллионы
miliony

р.

Тысячи
Tysiąca

Тысяч
Tysięcy

Миллиона miliona

Миллионов milionów

д.

Тысяче
Tysiącu

Тысячам
Tysiącom

Миллиону milionowi

Миллионам milionom

в.

Тысячу
tysiąc

Тысячи
Tysiące

Миллион
milion

Миллионы miliony

т.

Тысячей
Tysiącem

Тысячами
Tysiącami

Миллионом milionem

Миллионами milionami

п.

Тысяче
tysiącu

Тысячах tysiącach

Миллионе
milionie

Миллионах milionach


*Pamiętać należy, że kiedy używamy liczebnika 1 to po nim zawsze powiemy год, po liczebnikach 2/3/4 użyjemy formy года, a po liczebnikach 5 i wzwyż użyjemy zwrotu лет:

1/11/21/31/31/51itd – год

2/3/4/22/33/44/32/43/52/54itd – 
года

5 i wzwyż /6/8/15/16/17/25/27/48/ – 
лет

To samo tyczy się słowaтысяча  две три четыре тысячи  lub пять i wyżej тысяч

* używając zwrotów:

свыше
 -ponad

более 
-więcej

менее 
– mniej

около 
– około

Należy pamiętać, że liczebnik główny występuje w formie dopełniacza liczby pojedynczej:

свыше пяти/ сорока /ста

более двух /шести/ восьми

менее трех /пятнадцати /двадцати

около десяти /двух /семи /девяти

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Liczebnik

Liczebniki porządkowe