w

Religia

Рели́гия /конфессия /вероисповедание – religia
Мировые религии – religie światowe
Национальные религии –religie narodowe
Рели́гия — одна из форм общественного сознания, обусловленная верой в существование сверхъестественной силы или личности –Religia jedna z form wspólnej świadomości, uwarunkowana wiarą w istnienie nadprzrodzonej siły lub osoby
Рели́гия это неотемлемая часть культуры –religia jest nieodłączną częścią kultury
Вера /верование  — основной признак и элемент любой религии – wiara jest to podstawowy znak i element każdej religii

Верить ( в кого? Во что?)wierzyć w
Верить в Богаwierzyć w Boga
Верить в загробную жизньwierzyć w życie pozagrobowe
Верить в бессмертиеwierzyć w nieśmiertelność
Верить (кому?чему?)wierzyć (czemuś)
Верить учениюwierzyc w nauczanie
Верить (как?)wierzyć (jak?)
Верить глубоко/ искреннее/ слепоwierzyć głęboko/ prawdziwie/ ślepo

загробная жизнь- życie po śmierci
бессмертие- nieśmiertelność
религиозность – religijność
глубоко религиозный человек – człowiek głęboko religijny
Рели́гия связана с –religia jest związana z:
Образом  жизни- sposobem życia
поклонением человека высшим силам- oddawanie przez człowieka czci wyższym siłom
верой –wiarą
жертвованием  -poświęceniem, ofiarnością
жертва-ofiara
жертвовать – ofiarować
жертвоприношение – ofiara, obrządek ofiarny
совершать жертвоприношение – składać ofiary, ofiarowywać
различными формами культа –różnego rodzaju kultu
культ – kult
культивирование –kultywowanie
молитва –modlitwa

молитва ( о чëм?)modlitwa za
молитва об упокоенииmodlitwa za spokój duszy
молитва об усопшихmodlitwa za zmarłych
покаянная молитваmodlitwa pokutna
простительная молитваmodlitwa błagalna
усердная молитваmodlitwa żarliwa
читать /прочитать молитвуodmawiać modlitwę
молиться (кому?) -Богуmodlić się do Boga
молиться ( на что?) – на иконуmodlić sie do ikony
молиться (перед чем?) перед картинойmodlić się przed obrazem
молиться за кого? – за семьюmodlić się za rodzinę
молиться о чëм? О здравииmodlić się o zdrowię
молиться по книжкеmodlić się z książeczką
молитвенный жестgest modlitewny
молитвословиеpacierz
помолиться (чему?) Богуpomodlić się do Boga

Душа –dusza
Усопший -zmarły
системой символов –systemem symboli
моральными правилами –moralnymi prawami
обрядами –obrzędami
обряд – obrząd , obrządek
обрядность -obrzędowość
обрядовый – obrzędowy
культом –kultem
постом –postem
пост – post
великий пост – wielki post
соблюдать пост – przestrzegać post, pościć
помазание –namaszczenie
помазанник –pomazaniec
помазанница – kobieta namaszczona
помазаться –przyjąć namaszczenie
помазывать –namaszczać
помазываться – przyjmować namaszczenie
верующий – wierzący
исповедающий католицизм /православие – wyznający katolicyzm/prawosławie
исповедовать (что?) –wyspowiadać/ spowiadać
исповедовать  христианскую веру –wyznawać wiarę chrześcijańską
исповедовать  определëнные нравственные принципы – wyznawać  określone zasady moralne
духовенство/ ксëндз –duchowny/ ksiądź
заповедь –przykazanie
десять заповедей – dziesięć przykazań
заповедная тайна –najświętsza tajemnica
заповедать –nakazać/ przykazać
заповедовывать  – nakazywać/ przykazywać
религиозные предписания –religijne przykazania
религиозное сознание,  может быть –religijna świadomość, może być
религиозная деятельность, которая подразделяется на – religinja działalność, która dzieli się na:
культовую и внекультовую – kultową i wniekultową
религиозные организации – organizacje religijne
Магия- magia

Виды религий – rodzaje religii

Буддизм – buddyzm

Буддист – wyznawca buddyzmy, buddysta
Буддизм самая древняя из мировый религий – buddyzm najstarsza ze światowych religii
Возник в Индии в VI веке до н.э. – religia powstała w VI wieku do naszej ery
Основателем буддизма был Будда- założycielem buddyzmu był Budda
существо, достигшее просветления – istota, która osiągła jasność umysłu
Исторический Будда представлял собой не бога или спасителя, а учителя– historyczny Budda,  przedstawiał sobą nie Boga lub zbawcę lecz nauczyciela
Карма – karma
в дхармических религиях, материальная деятельность человека и её последствия – w religiach dharmiczeskich, jest to materialna działalność człowieka i jej skutki
Является одним из центральных понятий в философии – jawi się jednym z centralnych pojęć filozofii :
индуизма – hinduizmu
 джайнизма – dżaninizmu
сикхизма – sikhizmu
буддизма – buddyzmu
Нирвана- nirawana
понятие в буддизме, обозначающее состояние освобождения от страданий – pojęcie w buddyzmie oznaczające stan wyzwolenia od cierpień
В общем смысле нирвана — состояние, при котором отсутствуют страдания, страсти; состояние умиротворённости, «высшего счастья».— w szeszym sensie nirwana- stan ,w którym nie isnieją cierpienia, trwogi, jest to stan wyciszenia, wyższego szczęścia.
нирвана трансцендентное состояние непроходящего покоя и удовлетворённости – jest to transcendentny stan nieprzemijającego pokoju i zadowolenia
перевоплощение – reinkanacja
первоплотить – przeistoczyć
первоплотиться –przeistoczyć się
первоплощать-przeistaczać
первоплощаться – przeistaczać się
Медидация  /размышление раздумье – medytacja
Медитативный /переисполненный раздумья /размышленный –medytacyjny
Размышлять/ раздумывать -medytować

Индуизм – hinduizm

Индуи́зм — религия, возникшая на индийском субконтиненте. – hinduizm – religia powstała na indyjskim subkontynencie
Историческое название индуизма на санскрите —дха́рма что в переводе означает «вечная религия», «вечный путь» или «вечный закон»- historyczna nazwa hinduizma na sanskrypcie brzmi dharma co w przekładzie oznacza wieczna religia, wieczna droga, wieczne prawo.
Индуизм является древнейшей религией мира, которая уходит своими корнями в ведическую цивилизацию – hinduizm jawi się najstarszą religią świata, która sięga swoimi korzeniami do cywizlizacji wedów
В отличие от других мировых религий, в истории индуизма не было одного основателя- w odróżnieniu od innych religi, w historii hinduizma nie bylo jednego założyciela.
В индуизме отсутствует унифицированная система верований и общая доктрина – w religii tej brak jednolitego systemu wierzeń i wspólnej doktryny.
Индуизм представляет собой семейство разнообразных религиозных традиций, философских систем и верований, основанных на – hinduizm składa się z  wielu różnorodnych religijnych tradycji, systemów filozoficznych i wierzeń, założonych na:
монотеизме- monoteizmie
политеизме – politeizmie
панентеизме – panenteizmie
пантеизме- panteizmie
монизме – monizmie
атеизме – ateizmie
Типичными для индуизма можно признать : – typicznymi dla tej religi są
дхарма – dharma
морально-нравственный долг, этические обязательства – moralno-obyczajowy dług, etyczne obowiązki
карма – karma
вера в то, что порядок перерождений определяется совершёнными при жизни поступками и их последствиями – wiara w to, że porządek przeobrażenia (odrodzenia moralnego) określony jest dokonanymi za życia postępkami i ich następstwami
самсара- samsara
круговорот рождения и смерти, вера в перевоплощение души после смерти в тела животных, людей, богов – koło, powtarzająca się czynność jak naodziny i śmieć, wiara w odrodzenie się duszy po śmierci oraz ciała zwierząt, ludzi i bogów
мокша – moksza
освобождение из круговорота рождения и смерти самсары –wyzwolenie się z koła narodzin i śmierci samsary
йога- joga

Ислам – islam

Мусульманин – mułzumanin , wyznawca islamu
Приверженец -zwolennik
Приверженцы ислама – zwolennicy islamu
Коран – Священная книга ислама – koran święta księga islamu
Чтобы стать мусульманином, необходимо и достаточно верить в то, что нет бога, кроме Аллаха и что Мухаммад посланник Аллаха – Żeby zostać mułzumaninem, należy  dostatecznie wierzyć w to, że nie ma Boga oprócz Allacha, i w to, że Machomet jest wysłannikiem Allacha
Посланник – posłannik
Посланниица – posłannica
Посланный -posłaniec

Иудаизм – judaizm

Звезда Давида – Gwiazda Dawidowa
Ортодоксальный иудаизм – ortodoksalny judaizm
Ортодокс –prawowierny, ortodoks
Ортодоксальность –ortodoksyjność
Ортодоксальный – ortodoksyjny
Ортодоксия -otodoksja
Религия еврейского народа – religia narodu żydowskiego
Вероучение, этика, обычаи и социальные аспекты иудаизма изложены в Торе, которая в широком смысле включает Устный и Писаный Закон, а также всю совокупность учений еврейского народа – Zasady wiary,etyka, obyczaje i społeczne aspekty judaizmu pzedstawione (wyłożone) w Torze, która w szerokim pojęciu zawiera ustne i pisemne prawa, a także cały zbiór nauk żydowskiego narodu.
Еврейское вероучение не содержит догматов, принятие которых обеспечивало бы еврею спасение –żydowskie zasady wiary nie zawierają dogmatów, przyjęcie których zabezpieczałoby Żyda przed zbawieniem
Иудаизм утверждает, что человек сотворен «по образу и подобию Божию»- religia judaizmu głosi, że człowiek stworzony jest na obraz i podobieństwo Boga
Это религиозное, национальное и этическое мировоззрение еврейского народа, самая древняя из трёх основных монотеистических религий человечества – jest to religijny, narodowy i etyczny światopogląd żydowskiego narodu, najstarsza z trzech głównych monoteistycznych religii
В  развитии иудаизма принято различать три исторических периода:- w rozwoju judaizma wyróżniono trzy historybzne okresy:
храмовый (в период существования Иерусалимского храма) – świątynny (w czasie istnienia jeruzalimskiej świątyni)
талмудический – talmudyczny
 раввинистический-  rabinistyczny
Раввин – rabin
Шаббат – szabat
Обрезание – obrzezanie
Исповедь в иудаизме –  spowiedź w judaizmie

Католиизм – katolicyzm

Католик – katolik
Католик по исповеданию – spowiedź wyznania katolickiego
Протестантизм – protestantyzm
Лютеранство  – luteranizm

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Chrześcijaństwo

Pisanie listów