w

Subkultura

Суькультура – subkultura

Суькультура в социологии и культурологии – часть общественной культуры, отличающаяся от преобладающей – subkultura w pojęciu socjologicznym i kulturologicznym oznacza rodzaj społecznej kultury różniącej się od tradycyjnej kultury.

В более узком смысле, термин означает социальные группы людей – носителей субкультуры – w szerszym znaczenie termin ten oznacza społeczne grupy ludzi, tworzących subkultury.

Под субкультурой здесь понимается система ценностей, установок, способов поведения и жизненных стилей, которая присуща относительно мелкой социальной общности – pod pojęciem subkultury rozumie się system wartości, regulacji, sposobu bycia, stylu życia, która charakterystyczna jest (którą przypisuje się) małej społecznej grupie.

Мотивы участия подростков в неформальных объединениях и группировках – motywy udziału młodzieży w nieformalnych grupach i podgrupach

Присоединение к неформальной группе – нормальный и закономерный выбор подростка. – Przyłączenie się do nieformalnej grupy – jest zwyczajnym, prawnym wyborem młodego czlowieka.

Исследования показали, что естественные потребности подростков как потребность в- Badania wykazały,że naturalne potrzeby młodych ludzi jak : potrzeby:

в модной одежде – w modnym ubiorze
сексуальном удовольствии– zaspokojeniu seksualnym
престижных предметах– przedmiotach o prestiżowym znaczeniu
употреблении спиртного– picia alkoholu
наркотических веществ – środków norkotyzujących

и  социальные потребности как потребности в – oraz społeczne potrzeby jak:

общении– wspólnota
самоутверждении– nabieranie pewnośći siebie
престиж – prestiż
стремление улучшить свою жизнь – dążenie polepszyyć swoje życie.

Все это молодые люди могут  найти именно в группах о схожих интересах то есть в субкультурных группах – wszystko to młodzi ludzie mogą znaleźć w grupach o podobnych zainteresowaniach to znaczy w grupach subkulturowych.

Причины вступления в суькультурные группы: przyczyny wstąpienia do grupy subkulturowej:

Одиночество – samotność
непонимание родителей – niezrozumienie przez rodziców
стремление к защищенности – dążenie do bronienia się
обособленность –wyzwolenie się
подражание – naśladowanie
свобода – wolność
эмоциональная потребность –potrzeba emocjonalna
стремление компенсировать недостатки традиционных институтов семьи и школы – dążenie kompensacji braku rodzinnej więzi czy problemów w szkole
Черты характера, которые нравятся им в подростках из группировок– cechy charakteru, które posiadają koledzy z grupy.   
смелость – śmiałość
независимость – niezależność

Виды суькультур – rodzaje subkultur

Хиппи
Толкинисты
Байкеры
Растаманы
Хакеры
Эмо
Скинхеды
Панки
Готы
Металлисты
hipisi
Tolkieniści
motocykliści
rastamani
hakerzy
emo
skinheadzi
punki
goci
metalowcy

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podróż, turystyka i zakwaterowanie

Idol