w

Młodzież – słówka po rosyjsku

Молодежь – młodzież

Проблемы современной молодежи – problemy współczesnej młodzieży

Молодой человек стоит перед проблемой — стать самостоятельным, занять свое место в жизни. Перед ним стоит множество проблем, которые необходимо решить.
Młody człowiek stoi przed problemem – zostać samodzielnym, znaleźć  swoje miejsce w życiu. Przed młodym człowiekiem jest dużo problemów, które koniecznie należy rozstrzygnąć
Молодой человек- człowiek młody
Проблема- problem (w języku rosyjskim Проблема jest rodzaju żeńskiego, w języku polskim męskiego)
Самостоятельный-samodzielny
Самостоятельность – samodzielność
Самостоятельно -samodzielnie
множество проблем – wielość problemów
необходимо- koniecznie, niezbędnie
необходимый –niezbędny, konieczny, nieodzowny
необходимось –konieczność, niezbędność, nieodzowność

Самые главные проблемы у молодого человека – główne problemy młodego człowieka

Где и как жить?- gdzie i jak żyć?  Problemy młodzieży

Независимость и самостоятельность, к которым так стремится молодежь, очень сложно получить без собственного жилья-
niezależność i samodzielność, do których tak dąży młodzież, jest trudne do osiągnięcia bez własnego mieszkania.

Собственное жилье – это отдельная квартира, которая может быть не только купленной, но и арендованной – własne mieszkanie, może być nie tylko mieszkaniem kupionym a także wynajmowanym.

Квартирный вопрос имеет несколько проблем как : – sprawa mieszkania to wiele problemów takich jak:
Во-первых, молодежь всегда и везде не является обеспеченной частью общества – po pierwsze młodzież jako grupa społeczna zawsze i wszędzie jest grupą nie mającą zapewnionego bytu.

Во-вторых молодежь является отдельным классом общества, который только начинает жить и пользуется ресурсами своих родителей – po drugie, młodzież jako oddzielna grupa społeczna, która dopiero co zaczyna wspóistnieć w społeczeństwie zdana jest na pomoc materialną swoich rodziców

Это значит, что родители принимают решение, нужна ли их ребёнку или молодой семье отдельная квартира или нет –znaczy to,że rodzice decydują o tym czy ich dziecku lub też młodej rodzinie potrzebne jest osobne mieszkanie czy też nie.

А выбор и решение родителей зависит не только от их взглядов на жизнь, но и от материальной обеспеченности – a wybór i decyzje rodziców to nie tylko ich pogląd na życie a i sprawy materialne.

В третьих –и это самая главная причина  у людей просто нет денег- po trzecie – i jest to najważniejsza przyczyna- ludzie nie mają pieniędzy.

К сожалению, при решении квартирного вопроса молодое поколение не может рассчитывать на государственную помощь – niestety, przy decydowaniu o sprawie  mieszkania młode pokolenie nie może liczyć na pomoc państwa.

Кроме квартирной части, вопрос, где жить – oprócz sprawy mieszkania, pojawia się drugie pytanie gdzie żyć.

Многте молодые люди решаются жить там, где есть работа и где для жизни созданы лучшие условия –wielu młodych ludzi decyduje się mieszkać tam gdzie jest praca i lepsze warunki życiowe.

Słownik:

Независимый –niezależny
Независимо –niezależnie
Независимость – niezależność
Стремится ( к чему?) – dążyć do czego
Стремится  к цели –dążyć do celu
Сложный –trudny
Сложно –trudno
Сложность –trudność
Получить – otrzymać
Собственный –własny
Собственность –własność
Собственно –właściwie
Жилье /жилья
Mieszkanie/ mieszkania
Квартира – mieszkanie
Квартира купленная – mieszkanie kupione
Квартира арендованная – mieszkanie wynajmowane

Где учиться? – gdzie się uczyć? Problemy młodzieży

Работа в прибыльной профессии практически невозможна без профессиональной подготовки и высшего образования – praca o dochodowym, zyskownym charakterze jest praktycznie niemożliwa bez profesjonalnego przygotowania, które można uzyskać tylko poprzez zdobycie wyższego wykształcenia.

Знают об этом молодые люли и
поэтому после окончания средней школы  стремятся они пытаются продолжить свое образование – wiedzą o tym młodzi ludzie i dlatego po ukończeniu szkoły średniej starają się (próbują) dalej kształcić.

Учëба в Вузе нелегка знают об этом все, кто учиться –nauka w szkole wyższej nie jest łatwa, wiedzą o tym wszyscy, którzy się uczą.

Кроме того не все имеют возможность чтобы бесплатно учиться – oprócz tego nie wszyscy mają możliwość uczyć się bespłatnie.
Единственное, что может сделать молодой человек, чтобы иметь возможность бесплатно учиться в ВУЗе — стать талантом – jedyne co może zrobić młody człowiek to posiadać talent (zdolność) aby mieć możliwość uczyć się bespłatnie

Тогда он сможет блестяще сдать вступительные экзамены –  i zdać błyszcząco  egzaminy wstępne.

В противном случае нужно быть готовым платить за свое обучение – W  innym przypadku taki człowiek musi liczyć się , że będzie płacił za swoje wykształcenie.

А что с теми у которых много таланта, но им надо работать чтобы просто выжить, у которых нет просто времени на дневное обучение? – a co z tymi ludźmi, którzy są zdolni lecz muszą pracować by jakoś przeżyć?

Таких вопросов много – takich pytań jest dużo.

Słownik:

Учиться
Uczyć się, studiować
Прибыльный – zyskowny, rentowny, dochodowy
Прибыль – dochód, zysk
Прибыльность –zyskowność, rentowność, dochodowość
Профессиия – zawód
Невозможный – niemożliwy
Невозможно –niemożliwe
Невозможность -niemożliwość
Профессиональный – profesjonalny
Подготовка – przygotowanie
высшее образование – Wykształcenie wyższe
Пытаться – próbować
Продолжить – kontynuować
Нелегко  – niełatwo
Бесплатный – bespłatny
Бесплатно- bespłatnie
Единственный – jedyny
Блестящий –błyszczący, lśniący
Блестяще- świetnie, wspaniale, znakomicie
сдать – zdać
вступительные экзамены – Egzaminy wstępne
вступительный экзамен –egzamin wstępny
В противном случае – W przeciwnym wypadku
платить за что?- płacić za co?
платить за свои ошибки – płacić za swoje błędy
Талант – talent
Просто – Po prostu
Выжить – wyżyć

На что жить?- za co żyć? Problemy młodzieży

Найти работу, которая станет источником основного дохода — это очередная трудность у молодого человека – znaleźć pracę, która byłaby podstawowym źródłem dochodu- jest to kolejny problem młodego człowieka

Когда молодой человек ищет работу, то он пытается решить две своих проблемы: карьерный рост и материальное благосостояние – kiedy młody człowiek szuka pracy kieruje się dwoma najważniejszymi czynnikami – rozwój kariery i materialne zabezpieczenie.

Начиная работать, он думает, что будет делать через год-два, какую работу сможет получить в будущем – rozpoczynając pracę myśli o tym co będzie robił przez najbliższe dwa czy lata i jaką pracę może zdobyć w przyszłości.

С другой стороны, человек, начинающий самостоятельную жизнь, требует от своего работодателя такой оплаты труда, которая соответствует его уровню жизни – z drugiej strony człowiek zaczynający żyć samodzielnie, wymaga od swego pracodawcy takiej zapłaty, która byłaby odpowiednia do jego poziomu życia

А это бывает очень трудo, на рынке труда большая безработица и многим молодым лбдям прихотиься жить на очень ниском матеоиальным уровне – jest to bardzo trudne, na rynku pracy panuje bezrobocie i wielu młodym ludziom przychodzi życ na bardzo niskim materialnym poziomie.
Решение проблемы безработицы в целом и молодежной безработицы в частности – это забота государства – kwestia problemu bezrobocia wogóle i bezrobocia wsród młodych ludzi w szczególności jest problemem państwa

В больших городах есть, где работать и молодежь работает – w większych miastach jest praca i młodzi ludzie pracują

Но есть целые регионы, где нечего делать – lecz są i takie rejony gdzie nie ma pracy

И тогда это уже не проблема молодежи, а проблема региона, а значит государства – wtedy staje się to nie tylko problemem młodych ludzi, lecz regionów a tym samym i państwa.

Słownik

Найти – znaleźć
источник – źródło
доход – dochód
очередная трудность – Kolejny problem
Очередной –kolejny
Очередь –kolejność
Стать в очереди – stać w kolejce
у молодого человека – młody człowiek
W języku rosyjskim często używa się konstrukcji у кого-чего, np у меня есть брат -, mam brata
карьерный рост –rozwój kariery
Карьера- kariera
Карьерист -karierowicz
Карьеристка – karierowiczka
Карьеристский – karierowiczowski
Карьеризм -karierowiczostwo
Рост – wzrost
материальное благосостояние- materialny dostatek
Благосостояние – dobrobyt, dostatek
Требовать – wymagać
работодатель – pracodawca
Соответствовать – odpowiadać
Уровень – poziom
рынок труда – Rynek pracy
безработица – bezrobocie

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SMS – słówka po rosyjsku

Sekty – słówka po rosyjsku