w

Zaimek

Zaimek wprowadzenie

Zaimek – (местоимение) jest to część mowy, która zastępuje:

a. Rzeczownik (имя существительное)

b. Przymiotnik (имя прилагательное)

c. Liczebnik (имя числительное)

d. Przysłówek (наречие)

Rodzaje zaimków

Wyróżniamy zaimki przymiotne i rzeczowne

Podział zaimków rzeczowych

1. Zaimki osobowe ( личные местоимения)

2. Zaimek zwrotny (возвратное местоимение)

3. Zaimki pytające (вопросительные местоимения)

a. Zaimki nieokreślone (неопределённые местоимения)

b. Zaimki przeczące (отрицательные местоимения)

Podział zaimków przymiotnyh

1. Zaimki dzierżawcze: (притяжательные местоимения)

a) Zaimek pytajno-dzierżawczy (вопросительно – притяжательное местоимения)

b) Zaimki przeczące (отрицательные местоимения)

c) Zaimki określone (определительные местоимения

d) Zaimki pytające (вопросительные местоимения)

e) Zaimki nieokreślone (неопределительные местоимения)

f) Zaimki wskazujące ( указательные местоимения)

Odmiana zaimka przez przypadki

 Przypadek Падеж
 Mianownik, ( kto? co?) 
 именительный падеж ( кто? что?)
 Dopełniacz,  ( kogo? czego?) родительный падеж ( кого? чего?)
 Celownik, ( komu? czemu?)
 дательный падеж (кому? чему?)
 Biernik, ( kogo? co?) винительный падеж (кого? что?)
 Narzędnik,  ( kim? czym?) тварительный падеж (кем? чем?)
 Miejscownik, ( o kim? o czym?) предложный падеж (о кем? о чем?)

Odmiana zaimka przez liczby

 • liczba pojedyncza – единственное число
 • liczba mnoga – множественное число

Odmiana zaimka przez rodzaje

 • rodzaj męski – мужской род: Мой – mój
 • rodzaj żeński – женский род: Моя – moja
 • rodzaj nijaki  – средний род:  Мое – moje

Zaimki rzeczowe

Do zaimków rzeczowych należą:

 • Zaimki osobowe ( личные местоимения): я -ja /ты -ty/он – on/ она – ona /оно – ono/ мы – my/ вы -wy /они – oni
 • Zaimek zwrotny (возвратное местоимение):  себя / oraz wyrażenie zaimkowe (взаимо-возвратное местоимение) друг друга
 • Zaimki pytające (вопросительные местоимения), które dzielą się na dwie podgrupy:

Zaimki nieokreślone (неопределённые местоимения)

кто-то – ktoś/ что-то -coś/кто – нибубь- ktokolwiek/ что-нибудь -cokolwiek / кто-либо-ktokolwiek/ что – либo – cokolwiek/ кое –кто -ktoś

Zaimki przeczące (отрицательные местоимения)

никто – nikt/ ничто – nic/ некого-nikogo/ нечего-niczego

Zaimki przymiotne

Do zaimków przymiotnych należą:

Zaimki dzierżawcze, które dzielą się na podgrupy:

a) Zaimek pytajno-dzierżawczy(вопросительно – притяжательное местоимение):чей

b) Zaimki przeczące (определительные местоимения): ничей- niczyj /никакой – żaden

c) Zaimki określone (определительное местоимения): весь- cały/ сам – sam/сама –sama/ само –samo/ сами – sami/самый самая самое самые (znaczy to samo co сам różnica polega tylko w zastosowaniu).

Zaimek сам odnosi się do osoby, która samodzielnie, bez niczyjej pomocy coś robi:

Он сделал это сам – on zrobił to sam (w sensie samodzielnie, bez niczyjej pomocy)

Я сам хочу понять – sam chcę to zrozumieć

Он сам виновать в этом – on sam zawinił (nikt inny).

Natomiast zaimek самый używamy z:

zaimkami : этот /тот – ten

Это тот самый человек …. -to ten sam człowiek…… Это та самая книга – to ta sama książka

rzeczownikami, które oznaczają miejsce lub czas: Он пришел с самого утра – on przyszedł z samego rana Лебедь сидел у самого берега – łabędź siedział przy samym brzegu

przymiotnikami dla określenia złożonego stopnia najwyższego: Это самая прекрасная женщина в комнате – to najpiękniejsza kobieta w pokoju

Он затронул самый большой вопрос на собрании – poruszył najtrudniejszy problem na zebraniu

 • Zaimki pytające (вопросительные местоимения) : какой – który
 • Zaimki nieokreślone (неопределительное местоимения) : один – / какой – то /какой –нибудь –  w sensie jakiś
 • Zaimki wskazujące ( указательные местоимения): этот – ten/эта – ta/ это – to/ эти – te
  тот – ten/ та – ta/ то – to/ те – te /такой – taki

Odmiana zaimka zależy od tego, którą część mowy on zastępuje, np. zaimki rzeczowne odmieniają się jak rzeczowniki a zaimki przymiotne jak przymiotniki.

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekcja czasownika

Zaimki osobowe