w

Rekcja czasownika

Ogólna charakterystyka rekcji czasownika

Wyróżniamy następujące rodzaje rekcji czasownika w języku rosyjskim.

Rekcja przypadkowa

To taka rekcja czasownika, która nie wymaga przyimka

 • Слушать музыку – słuchać muzykę
 • Ждать трамвая- czekać na tramwaj
 • Звонить подруге- dźwonić do przyjaciółki
 • Болеть гриппом –chorować na grypę

Rekcja przyimkowo – przypadkowa

To taka rekcja czasownika, która wymaga użycia przyimka (nie użycie przyimka oznacza poważny błąd)

 • Отказвыаться От чего? Odmawiać czego?
 • Дожить До чего?Dożyć do czego?
 • Умереть От чего?Umrzeć od czego?

Rekcja silna

To taka rekcja czasownika, w której czasownik występuje z dopełnieniem.

Rekcja słaba

To taka rekcja czasownika , w której czasownik nie musi występować z dopełnieniem

Rekcja jednoprzypadkowa

To rekcja, w której czasownik występuje tylko z jednym przypadkiem

Rekcja Dwuprzypadkowa

To rekcja , w której czasownik występuje z kilkoma przypadkami

Rekcja Bezwariacyjna

To rekcja, w której czasownik nie może występować z inną formą przypadkową, tzn tylko i wyłącznie z tym przypadkiem , który jest mu dany

Rekcja Dwu lub kilku wariacyjna

To taka rekcja czasownika, w której czasownik może łączyć się z innymi przypadkami, znaczenie jest takie samo bez względu na użyty przypadek

 • Благодарить кого? За что?-dziękować
 • Выиграть что? У кого?- wygrać
 • Проиграть что? Кому?-przegrać
 • Договориться с кем? О чем?- porozumieć się
 • Доказать что? Кому?- dowieść

Rekcja czasownika – przypadki


Przypadek

Падеж

Mianownik, ( kto? co?)

именительный падеж ( кто? что?)

Dopełniacz, ( kogo? czego?)

родительный падеж ( кого? чего?)

Celownik, ( komu? czemu?)

дательный падеж (кому? чему?)

Biernik, ( kogo? co?)

винительный падеж (кого? что?)

Narzędnik, ( kim? czym?)

тварительный падеж (кем? чем?)

Miejscownik, ( o kim? o czym?)

предложный падеж (о кем? о чем?)

Czasowniki w połączeniu z dopełniaczem


czasownik

   dopełniacz ( kogo? czego?)
родительный падеж
( кого? чего?)

достигнуть

Чего?

Osiągnąć co?

Цели cele
Я так много работаю, я желаю достигнуть свои цели – tak dużo pracuję, pragnę osiągnąć swoje cele.

Успехов sukcesy
Разве ты не хочешь достигнуть больших успехов? – czyżbyś nie chciał osiągnąć dużych sukcesów?

Результата- rezultat
Победы- zwycięstwo


Ждать

Чего?

Czekać na co?

Трамвая -tramwaja
Катя уже двадцать минут ждет трамвая и дождаться не может. – Kasia już dwadzieścia minut czeka na tramwaj i doczekać się nie może.

телевизионную программу- program telewizyjny
Они ждут свою любимую
телевизионную программу – oni czekają na swój ulubiony program telewizyjny.

Подождать

Чего?

Poczekać na co?

Чудеса- cud
Я потеряла все что могла, теперь подожду чудеса – straciłam wszystko co mogłam, teraz poczekam na cud.

Отказываться

От чего?

Odmawiać czego?

Еды – jedzenia
Люди больны анорексией отказываются от еды – ludzie chorujący na anoreksję odmawiają jedzenia
счастья – szczęścia
Почему ты постоянно отказываешься от счастья? – dlaczego bezprzerwy odmawiasz sobie szczęścia?
шоколада – czekolady
я слишком толстая, мне ежедневно надо отказываться от шоколада – jestem zbyt pulchna, każdego dnia muszę odmawiać sobie czekolady.


Отказаться

От чего?

Odmówić czego?

Поездки – wyjazdu
Пëтр отказался от поездки с нами. -Piotr odmówił wycieczki z nami.
Встречи- spotkania
Марина отказалась от встречи с Павлом. – Marina odmówiła spotkania się z Pawłem.

Дожить

До чего?

Dożyć do czego?

момента – momentu
Мечтаю только о том, чтобы дожить до нашей встречи. -Marzę tylko o tym, żeby dożyć do naszego spotkania.
Конца войны
Солдатом удалось дожить только до конца войны. -Żołnierzom udało się dożyć tylko do końca wojny.

Умереть

От чего?

Umrzeć od czego?

От любви – przez miłość , od miłości
Умереть oт несчастливой любви- umrzeć od nieszczęśliwej miłości, umrzeć przez nieszczęśliwą miłość
От руки врага- z ręki wroga
От голода- z głodu

Скрывать

От кого?
От чего?

Ukrywać przed kim?
Ukrywać przed czym?

От милиции- przed milicją

Скрыть

От кого?
От чего?

Ukryć przed kim?
Ukryć przed czym?

Он скрыл от других свои мысли – ukrył przed innymi swoje myśli.

Скрываться

От кого?
От чего?

Ukrywać się przed kim?
Ukrywać się przed czym?

От милиции- przed policją
Он скрывался от милиции.- ukrywał się przed policją
От ответственности- przed odpowiedzialnością
Они скрывались от ответственности- ukrywali się przed odpowiedzialnością.

Скрыться

От кого?
От чего?

Ukryć się przed kim?
Ukryć się przed czym?

От невесты- przed narzeczoną.
От преступников-przed przestępcami

Уставать

От кого?
От чего?

Męczyć się kim?
Męczyć się czym?

От болтливой соседки- gadatliwą sąsiadką

Устать

От кого?
От чего?

Zmęczyć się kim?
Zmęczyć się czym?

От сестры- siostrą
От домашнего задания- zadaniem domowym

Czasowniki w połączeniu z celownikiem


czasownik

celownik( komu? czemu?)
дательный падеж (кому? чему?)
  

учиться

Чему?

Uczyć się czego?

Английскому языку- języka angielskiego
Они учатся английскому языку- uczą się języka angielskiego.
Чему-нибудь- czegoś
Ты чему-нибудь учишbся? –czy czegoś się uczysz?.
Пеню – śpiewu

научиться

Чему?

Nauczyć się czego?

Этому у него- tego
Он научился этому у него.-nauczył się tego u niego.
Языку – języka
Катанию на лыжах- jazdy na nartach

Обратиться

К кому?

Zwracać sie do kogo?

К учительнице- do nauczycielki
Янек обратился с вопросом к учительнице. – Janek zwrócił się z pytaniem do nauczycielki.
К бабушке- do babci
Внуки обратились с просьбой к бабушке.- wnuki zwróciły się z prośbą do babci.

Улыбаться

Кому?

Uśmiechać się do kogo?

ему- do taty
Папа любит когда дети улыбаются ему.- tata lubi kiedy dzieci się do niego uśmiechają.
тете- do cioci
всем- do wszystkich
Этот ребенок улыбается ко всем.- to dziecko uśmiecha się do wszystkich.

Улыбнуться

Кому?

Uśmiechnąć się do kogo?

мне-do mnie
У нас на курсе есть один парень, который все время улыбается мне.- u nas na roku jest taki chlopak, który cały czas się do mnie uśmiecha.
бабушке- do babci
Ребенок сердечно улыбнулся бабушке- dziecko serdecznie uśmiechnęło się do babci.
К детям- do dzieci

радоваться

Чему?

Cieszyć się z czego?

Приезду – z przyjazdu
Я очень радуюсь вашему приезду – cieszę się bardzo z waszego przyjazdu.
Хорошей оценке- z dobrej oceny
Мать радовалась моей хорошей оценке по польскому языку.- mama cieszyła się bardzo z mojej dobrej oceny z literatury.

Обрадоваться

Чему?

Ucieszyć się z czego?

Приезду – z przyjazdu
Мы обрадовались вашему приезду. – cieszymy się bardzo z waszego przyjazdu
Книге – z książki
Янек обрадовался книге, которую нашел в библетеке- Janek ucieszył się bardzo z ksiązki, którą znalazł w bibliotece.

обрашаться

К кому?
К чему?

Zwracać się do kogo?

К фирме- do firmy
Мне несколько раз надо было обращаться к этой фирме- musiałam kilka razy zwracać się do tej firmy.
К своему брату- do swojego brata
Катя часто обращается с просьбой о помощь к своему брату.- Kasia bardzo często zwraca się z prośbą o pomoc do swojego brata.

обратиться

К кому?

Zwrócić się do kogo?

К учительнице- do nauczycielki
Он не хотел обратиться к  учительнице за помощью, потому что, знал что будет еще хуже- nie chciał się zwrócić do swojej nauczycielki o pomoc, wiedział ze będzie jeszcze gorzej.

приближаться

К чему?

Zbliżać się do czego?

К экзамену
Медленно приближаемся к экзамену.- powoli zbliżamy się do egzaminu.
К спортивным соревнованиям- do zawodów sportowych.

приблизиться

К чему?

Zbliżyć się do czego?

К берегу- do brzegu
Наш корабль приблизился k берегу- nasz statek zbliżył się do brzegu.

Прислушиваться

К чему?
К кому?

Przysłuchiwać się

К разговору- rozmowie
лесным звукам-dźwiękom leśnym
Я прислушивалась к лесным звукам- przysłuchiwałam się leśnym dźwiękom.
К ней – jej

Присматриваться

К чему?
К кому?

Przyglądać się

К моему парню- mojemu chłopakowi
Девушки любят присматриваться к моему парню- dziewczyny lubią przyglądać się mojemu chłopakowi.
Ко всем людям- wszystkim ludziom
У  моей подруги странная привычка, она  присматривается ко всем людям на улице – moja przyjaciółka ma dziwne przyzwyczajenie, lubi przyglądać się wszystkim ludziom na ulicy.

Приступить

К чему?

Przystąpić do czego?

К атаке- do ataku
Вдруг солдаты приступили к атаке- nagle żołnierze przystąpili do ataku.
К работе- do pracy
Миша позавтракал а теперь приступил к работе- Misza zjadł śniadanie a teraz przystąpił do pracy.
К переговорам- do rozmów

готовиться

К чему?

Przygotowywać się do czego?

К экзамену- do egzaminu
Когда я готовлюсь к экзамену я пользуюсь не только своими конспектами, но тоже книгами и учебниками – kiedy przygotowuję się do egzaminu, korzystam nie tylko ze swoich notatek ale także z książek i podręczników.
К поездке- do wycieczki
Нам нaдо готовиться к поездке.- musimy przygotować się do wycieczki.

подготовиться

К чему?

Przygotować się do czego?

К занятиям- do zajęć
Мне надо подготовиться к занятиям по философии.- muszę przygotować się do zajęć z filozofii.
К лекции- do wykładu
Профессору надо подготовиться к своей лекции.- Profesor musi przygotowac się do swojego wykładu.

доказать

Кому?

Dowieść/ udowodnić komuś

Другу-przyjacielowi
Трудно было доказать другу ошибку.- trudno było dowieść przyjacielowi błąd.
Мне- mi
Он хотел доказать мне вину.- chciał mi dowieść winę.
Ему -jemu

Принадлежать

Кому?
Чему?

Należeć do kogo?

Этому человеку- tego człowieka
Эта часть земли принадлежает этому человеку .- ta część ziemi należy do tego człowieka.
Мне- do mnie
– этот дом принадлежает мне-ten dom należy do mnie.

Спускаться

К чему?

Schodzić

К морю- do morza
Эта дорога спускается к морю. – ta droga schodzi do morza.

Спуститься

По чему?

zejść

По лестнице- po schodach
Мама боится пользоваться лифтом, ей пришлось спуститься по лестнице.- mama boi się korzystać z windy, musiała zejść po schodach.

Czasowniki w połączeniu z biernikiem


czasownik

Biernik ( kogo? co?)
винительный падеж (кого? что?)

Садиться

Во что?
На что?

Usiąść na czym?

В автобус – na autobus
Они садятся в автобус номер десять-wsiadają w autobus numer dziesięć.
На диван- na kanapę
Садитесь пожалуйста на диван.- siądzcie proszę na kanapę.

Учить

Что?

Uczyć się czego?

Меня – mnie
Моя мама учила меня русскому языку- mama uczyła mnie języka rosyjskiego.
Китайский язык- język japoński
Теперь я учу китайский язык- teraz uczę się języka japońskiego.

Выучит?

Что?

Nauczyć się czego?

Это – tego
Я очень долго это учил, но так и не выучил. – długo się tego uczyłem , ale i tak nie nauczyłem się
На завтра тебе обязательно надо это выучить- obowiązkowo masz się tego na jutro nauczyć.

Положиться

На кого?

Zaufać komu?

На тебя- tobie
Я всегда могу положиться на тебя- zawszę mogę na tobie polegać.
На них- im
На них можно положиться- można na nich polegać.

Болеть

За кого?

Kibicować komu?

За команду- drużynie
Он уже десять лет болеет за свою команду.- on już dziesięć lat kibicuje swojej drużynie.


Ждать

Кого?
Что?

Czekać na kogo?
Czekać na co?

Его- niego
Я ждала его час.- czekałem na niego godzinę.
Их- nich
Долго мне еще будет их ждать?.-.- długo jeszcze będę na nich czekać?

Искать

Кого?
Что?

Szukać kogo?
Szukać czego?

Ключи- kluczy
Я ишу ключи, кто-то их видел? – szukam kluczy, czy ktoś je widział?
Адрес- adresu
Ваш адреся искала два часа.- waszego adresu szukałam dwie godziny.

Опираться

На кого?
На что?

Opierać się na czym?

На новейшие документы- na najnowszych dokumentach
В своей работе он опирался на новейшие документы- w swojej pracy opierał się na najnowszych dokumentach.

Молиться

За кого?
За что?За усопших- za zmarłych
В Поминальный день молимся за усопших- w Dzień zmarłych modlimy się za zmarłych.
За страну- za kraj
Когда начались забастовки он начался молиться за страну. – kiedy rozpoczęły się protesty,zaczął modlić się za kraj.
За больного ребенка- za chore dziecko

Посещать

Кого?
Что?
 
Мою знакомую- moją znajomą
Много интересных мест- wiele ciekawych miejsc
Весь день я ходил по городе и я посетил много интересных мест.- cały dzień chodziłem po mieśście i zwiedziłem wiele ciekawych miejsc.

Смотреть

На кого?
На что?
Во что?

Patrzeć
oglądać

На улицу- na ulicę
Бабушка часами любит смотреть на улицу.-babcia godzinami lubi patrzeć na ulicę.
В глаза- w oczy
Павел любит Ирине смотреть в глаза.- Paweł lubi Irinie patrzeć w oczy.
во двор- na dwór

Ложиться

На что?

Kłaść się

В постель- do łóżka
Аня ты больная, ложись в постель, у тебя температура.- Ania jesteś chora, kładź się do łóżka, masz temperaturę.
На полке- na półkę
Книги лежат на книжной полке.- książki leżą na półce z książkami.

Полагаться На кого? Ufać komu?

Возложить Что? на кого? Pokładać w kim? Co?

Ревновать Кого? Być zazdrosnym o kogo?

Вставать Во что? На что? За что? Wstawać w czym? Na czym? Za czym?

Встать В ряды Во что? На что? За что? Wstać w czym? Na czym? Za czym?

Класть Во что? На что? За что? Kłaść w czym? Na czym? Za czym?

Положить Во что? На что? За что? Położyć w czym? Na czym? Za czym?

Лечь На что? Położyć się na czym?

Czasowniki w połączeniu z narzędnikiem


czasownik

narzędnik( kim? czym?)
тварительный падеж (кем? чем?)
  

Быть доволным

Кем?чем?

Być zadowolonym z czego?

Результатами –z rezultatów
Директор фирмы доволен последними результатами.- dyrektor firmy był zadowolony ostatnimi rezultatami.

Подарками- z prezentów
Мать была довольна подарками, которые я привезла.- mama była zadowolona z prezentów, które przywiozłam.

Владеть

чем?

Władać czym?

Несколькими языками- kilkoma językami
Полиглот должен владеть несколькими языками.-poliglota powinien władać kilkoma językami

Лексикой – leksyką
Следует владеть хорошей лексикой.- należy władac dobrą (prawidłową)leksyką.

Овладеть

чем?

Opanowywać, zdobywać
zagarniać

Имушеством-majątek
Он овладел имуществом своей бабушки.- opanował majętk swojej babci.
Новой техникой- nową technikę
Им надо было овладеть новой техникой.- musieli opanować nową technikę.

выбрать

Кем?

Wybrać

Делегатом- delegatem
На сегодняшнем собрании его выбрали делегатом фирмы.- na dzisiejszym zebraniu wybrali go delegatem firmy

Королевой- królewną
Нa бале ее выбрали королевой.- na balu wybrali ją królewną.

Злоупотреблять

Чем?

Nadużywać

Наркоитками- narkotyki
Алкоголем- alkohol
Лекарствами- lekarstwa
Молодежь золупотребляет наркоитками, алкоголем. – młodzież nadużywa narkotyki i alkohol.

познакомиться

С чем ?
С кем?

Zapoznać się z…?

С программой – z programem
С незнакомой – z nieznajomą
Когда я был на экскурсии в Греции, я познакомился с одной незнакомой. – kiedy byłem na wycieczce w Grecji zapoznałem się z pewną nieznajomą.

Извиниться

Перед кем чем

Przeprosić kogo?

Перед мамой-mamę
Павлу надо было извиниться Перед мамой.- Paweł musiał przeprosić mamę.
Перед учительницей- nauczycielkę

Наблюдать

За кем ?
За чем?

Obserwować kogo?
Obserwować co?
Pilnować
dozorować

За больной женщиной-chorą kobietę
Медсестра всю ночь наблюдала за больной женщиной.- Pielęgniarka całą noc obserwowała chorą kobietę (pilnowała chorej kobiety).

Поздравить

С чем?

Składać życzenia
gratulować

С новым годом- na nowy rok
Не забудь поздравить их с наступающим Новым годом- nie zapomnij złożyć im życzeń na nadchodzący Nowy rok.

Пользоваться

Чем?
Кем?

Korzystać z czego?

Словарем- ze słownika
Ученики в школе должны пользоваться орфографическим словарем. – uczniowie w szkole powinni korzystać ze słownika ortograficznego.

Компьютером- z komputera
В  наше время большинство людей хорошо пользуется Компьютером.- w naszych czasach większość ludzi dobrze posługuje się komputerem.

Признаться

В чем

Przyznać się do?

В ошибке- do błędu
Мне очень трудно признаться в ошибке. – jest mi trudno przyznać się do błędu.
В неудаче- do niepowodzenia
Антону очень трудно признаться в неудаче. – Antonowi bardzo trudno jest się przyznać do niepowodzenia.В том, что- do tego, że
Кати нелегко признаться в том, что забыла о дню рождения своей сестры . – Kasi niełatwo jest się przyznać do tego, że zapomniała o urodzinach swojej siostry.

смеяться

Над кем ?
Над чем ?

Śmiać się z kogo?
Śmiać się z czego?

Над собой- z siebie
Каждый должен уметь смеяться над самим собой- każdy powinien umieć śmiać się z samego siebie.
Над дедушкой- z dziewczynki
Павел смеется над этой девушкой. – Paweł śmieje się z tej dziewczynki.

Шутить

Над кем ?
Над чем ?

Żartować z kogo?
Żartować z czego?

Над Катей- z Kasi
Ирина очень часто шутить над Катей. – Irina bardzo często zartuje z Kasi.
Над молодшими- z młodszych
Миша любит шутить над молодшими. – Misza lubi żartować z młodszych.

издеваться

Над кем ?
Над чем ?

Znęcać się

Над животными- nad zwierzętami
Не могу понять людей, которые издеваются над животными. – nie mogę zrozumieć ludzi, którzy znęcają się nad zwierzętami.
Над беспризорными- nad bezdomnymi
Эта группа молодых людей издевается над
Беспризорными. – ta grupa młodych ludzi znęca się nad bezdomnymi
Над жеребенком- nad żrebięciem.

Ухаживать

За кем ?
За чем?

Pielęgnować kogoś?
Pielęgnować coś>

За больным- chorych
За старушонкой- staruszkę

Гордиться

Чем?
Кем?

Być dumnym z kogo?
Być dumnym z czego?

Своими детьми-ze swoich dzieci
Родители гордятся своими детьми.- Rodzice są dumny se swoich dzieci.
Твоим поступком- twoim postępowaniem
Мать каждый день гордится твоим поступком.- Mama codziennie jest dumna twoim postępowaniem.

Советоваться

С кем?

Radzić się kogo?

С ней- z nią
Мать для меня большой авторитет, поэтому я часто советуюсь с ней. – Mama jest dla mnie dużym autorytetem, dlatego bardzo często się jej radzę.
С братом- z bratem

Посоветоваться

С кем?

Poradzić się kogo?

С юристом- prawnika
У меня большие хлопоты, мне надо посоветоваться с юристом. – Mam duże kłopoty muszę się poradzić prawnika.
С приятелем- przyjaciela
Он не знал что делать, он решил посоветоваться с приятелем.- nie wiedział co robić, postanowił poradzić się przyjaciela.

здороваться С кем? witać się

Czasowniki w połączeniu z miejscownikiem


czasownik

miejscownik( o kim? o czym?)
предложный падеж (о кем? о чем?)
  

Быть уверенным

В чем?

Być pewnym, stanowczym

В своей правоте- w swojej racji
В том….- w tym…
Он уверенный в том, что он прав. – on jest przekonany w tym, ze ma rację.

Догадаться

О чем?

Domyślić się

О цели – celu
О том, что…tego,ze

Нуждаться

В чем?
В ком?

Potrzebować kogo?
Potrzebować czego?

В помощи- pomocy
Если ты нуждаешься в моей помощи, я с удовольствием помогу.- jeśli potrzebujesz mojej pomocy, z przyjemnością ci pomogę.В деньгах- pieniędzy
В словаре- słownika

Разбираться

В чем?

Orientować się w czym?

В информатике- w informatyce
Гриша хорошо разбирается в информатике.- Paweł bardzo dobrze orientuje się w informatyce.
В проблеме- w problemie
В задачах- w zadaniach

Беспокоиться

О кем?
О чем?

Niepokoić się o kogo?
Niepokoić się o co?

О родителях- o rodziców.
О поездке- o wyjazd

Сомневаться

В чем?
В ком?

Wątpić w kogo?
Wątpić w co?

В этом..- w to…
В твою искренность- w twoją prawdziwość

Спрашивать

О чëм?

Pytać o co?

О билет- bilet
Об экзамен- o egzamin
О занятия- z zajęcia

Спорить

О чëм?

Spierać się o co?

О дом-0 dom
О правду- o prawdę
О глупости- o głupoty

Молить

О чëм?

Modlić się o?

О здоровье- o zdrowie
О любовь- o miłość
О справедливость- o sprawiedliwość

Разочаровываться

В ком?
В чëм?

Rozczarowywać się kims
Rozczarowywać się w czymś

В тебя- w tobie
В нашей любви- w naszej miłości

Тренироваться

В чëм?

Trenować co?

В футболе- piłkę nożną
В фигурном катании- jazdę figurową
 • Винить В чëм?Winić kogo? Winić O co?
 • ОбвинятьВ чëм – oskarżać kogo? oskarżać O co?
 • Отказывать В чëм?Odmawiać komu?Odmawiacz czego?
 • Просить О чëм?Prosić kogo?Prosić o co?
 • Упрекaть В чëм?Zarzucać komu?Zarzucać co?

Ćwiczenia z rekcji czasownika

1.Wstaw odpowiednią formę z nawiasu:

1. Работники борются ………………………………(повышение зарплаты)

2. Родители гордятся………………………………(свои дети)

3. Он достоин ……………………………………………(глубокое уважение)

4. Мне очень трудно признаться …………………………..(ошибка)

5. Не люблю людей, которые издеваются ……………………………………(слабый)

6. Я улыбнулась ………………………………….(Катя)

7. Павел болеет ………………………………………………………..(своя команда)

8. Прошу …………………………………………………………..(внимание)

9. Мне надо пользоваться……………………………………………….( конспекты, словарь)

10. Мать довольна ………………………………………………………………..(свой успех).

2. Przetłumacz na język rosyjski zdania:

1. Aktor kłaniał się i uśmiechał do widowni

2. Chłopiec znęcał się nad psem i kotem.

3. Lubię przysłuchiwać się kroplom deszczu.

4. Rozczarowałam się twoim zachowaniem.

5. Jestem zadowolona z rezultatu mojej pracy.

3.Przetłumacz na język polski zdania:

1. Мать гордится своими детьми.

2. Не люблю людей, которые смеются с других.

3. Чья эта сумка? Эта сумка принадлежает мне.

4. Я молюсь за здоровье.

5. Я очень сильно разочаровалась в тебе.

4. wybierz odpowiedni przypadek do czasowników:

1. Разочаровываться

а чего? У кого?

b. В чëм? В ком?

c. что?

d. к кому?

2. Ложиться

а В чëм? В ком?

b. к кому?

c. что?

d. На что?

3. Спуститься

а чему?

b. На что?

c. По чему?

d. к кому?

4. Уставать

а. к кому?

b. В чëм? В ком?

c. что?

d. От кого? От чего?

5. достигнуть

а Чего?

b. В чëм? В ком?

c. чему?

d. что?

5. dopasuj czasownik do zdań:

1 достигнуть

А успех

b. успеха

c. успеху


2.болеть

А в команду

b. команду

c. за команду


3. пользоваться

А компьютером

b. компьютеру

c. с компьютером


4. Тренироваться

а В футболе

b. футболе

c. по футболе


5. Молить

А за любовь

b. О любовь

c. любовь

Odpowiedźi:

1.

1.За повышение зарплаты/ 2.своими детьми/3. Глубокого уважения/4.в ошибке/5.над слабыми/ 6. Кате/ 7.за свою команду/8. Внимания/9. конспектами, словарем/ 10. своим успехом

2.

1. Актëр кланялся и улыбался зрителям.

2. Мальчик издевался над собакой и кошкой.

3.Я люблю прислушиваться к каплям дождя.

Я Разочаровалась твоим поведением.

5.Я довольна результатом моей работы.


3.

1. Mama jest dumna ze swoich dzieci.

2. nie lubię ludzi, którzy śmieją się z drugich.

3. Сzyja jest ta torebka? Ta torebka należy do mnie.

4.Modlę się o zdrowie.

5.bardzo mocno się tobą rozczarowałam.


4.

1. b. В чëм? В ком?/ 2. d. На что?/ 3. c. По чему?/ 4. d. От кого? От чего?/5. а Чего?


5.

1.. Успеха/2. за команду/3. А компьютером/4. а В футболе/5. b. О любовь

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Partykuła

Zaimek