w

Imiesłów przymiotnikowy

Jest to forma czasownika, która posiada cechy czasownika i przymiotnika.

Cechy czasownika

 • Czasowniki przechodnie(переходные глаголы) i czasowniki nieprzechodnie (непереходные глаголы)
 • Kategoria strony (категория залога) 
 • Kategoria aspektu (категория вида), imiesłowy czasowników niedokonanych posiadają formy czasu teraźniejszego i czasu przeszłego, a imiesłowy czasowników dokonanych posiadają tylko formy czasu przeszłego 
 • Kategoria czasu (категория времени), imiesłowy przymiotnikowe posiadają tylko dwie formy czasu: czasu teraźniejszego i czasu przeszłego( form czasu przyszłego nie posiadają) 
 • Nie posiada kategorii trybu (категории наклонения) i kategorii osoby (категории лица).

Cechy przymiotnika

 • Oznacza cechę przedmiotu
 • Posiada kategorię rodzaju (категория рода)
 • Kategorię liczby (категория числа)

Odmiana imiesłowu przymiotnikowego


Przypadek

Падеж

Mianownik, ( kto? co?)

именительный падеж ( кто? что?)

Dopełniacz, ( kogo? czego?)

родительный падеж ( кого? чего?)

Celownik, ( komu? czemu?)

дательный падеж (кому? чему?)

Biernik, ( kogo? co?)

винительный падеж (кого? что?)

Narzędnik, ( kim? czym?)

тварительный падеж (кем? чем?)

Miejscownik, ( o kim? o czym?)

предложный падеж (о кем? о чем?)

Rola w zdaniu

W zdaniu pełni rolę przydawki (определения) i orzeczenia imiennego (именного сказуемого)

Podział imiesłowów przymiotnikowych i ich tworzenie

Imiesłów przymiotnikowy czynny (причастие действительного залога)

Posiada tylko pełną formę czasownika. Posiada dwie formy czasu: czas teraźniejszy i czas przeszły( form czasu przyszłego nie posiada).

Imiesłów przymiotnikowy czynny czasu teraźniejszego

W języku polskim imiesłów przymiotnikowy czynny posiada końcówkę ący : robiący, śmiejący się, śpiewający

 • Tworzy się od tematu czasownika czasu teraźniejszego przy pomocy: sufiksu ущ ющ – dla czasowników należących do koniugacji I
 • sufiksu ащ/ ящ – dla czasowników należących do koniugacji II
 • oraz dodajemy końcówkę przymiotnika:
 • dla rodzaju męskiego – ий(miękka odmiana) /ый(twarda odmiana)
 • dla rodzaju żeńskiego ая(twarda odmiana)/яя(miękka odmiana)
 • dla rodzaju nijakiego ое(twarda odmiana)/ ее(miękka odmiana)
 • dla liczby mnogiej ие(miękka odmiana)/ ые(twarda odmiana)
 • соблюдать (po odcięciu bezokolicznika otrzymujemy temat czasownika czasu teraźniejszego) соблюда, do którego dodajemy odpowiedni sufiks (w tym wypadku jest to sufiks dla czasowników należących do koniugacji I) соблюда+ющ+ końcówka przymiotnika ий /ый /ая/ яя /ое /ее/ ие /ые: соблюдающий : śledzący
 • читать – читающий czytający
 • делать-делающий robiący
 • требовать-требующий wymagający
 • нарисовать-nie od każdego czasownika można utworzyć imiesłów przymiotnikowy czynny czasu teraźniejszego rysujący

Imiesłów przymiotnikowy czynny czasu przeszłego

W języku polskim nie ma odpowiednika dla tego imiesłowu, dlatego tłumaczy się go poprzez formę opisową np. ten, który czekał, ten, który robił.

 • Tworzy się od tematu bezokolicznika przy pomocy sufiksów вш (po samogłoskach)ш (po spółgłoskach) + końcówka przymiotnika ий:
 • Читать – читавший ten, który czytał
 • Делать- делавший ten, który robił
 • Требовать-требовавший ten, który wymagał
 • Нарисовать-нарисовавший –ten, który narysował
 • Od niektórych czasowników czasu przeszłego imiesłowy przymiotnikowe czynne czasu przeszłego tworzy się nie od bezokolicznika a od tematu czasu przeszłego.

Imiesłów przymiotnikowy bierny (причастие страдательного залога)

 • Posiada pełną i krótką formę czasownika.
 • Posiada dwie formy czasu: czas teraźniejszy i czas przeszły (form czasu przyszłego nie posiada).

Imiesłów przymiotnikowy bierny czasu teraźniejszego

W języku polskim zakończony jest końcówką ny: zrobiony, skończony, zamykany.

 • Tworzy się od tematu czasownika czasu teraźniejszego od czasowników przechodnich przy pomocy sufiksów емом– dla czasowników należących do koniugacji I sufiksu им – dla czasowników należących do koniugacji II oraz dodajemy końcówkę przymiotnikaый
 • Читать – читаемый czytany
 • Делать- делаемый robiony
 • Требовать-требуемый wymagany
 • Нарисовать- nie od każdego czasownika można utworzyć imiesłów przymiotnikowy bierny czasu teraźniejszego narysowany

Imiesłów przymiotnikowy bierny czasu przeszłego

W języku polski także posiada końcówkę na ny: przeważnie tworzy się go od czasowników dokonanych (zdarza się jednak, że i od czasowników niedokonanych można je utworzyć: читанный деланный) tworzy się od tematu bezokolicznika czasowników przechodnich przy pomocy: sufiksu ннsufiks ten dodajemy do czasowników , których temat kończy się na ая oraz dodajemy końcówkę przymiotnika ый:

 • деланный-robiony
 • сделанный-zrobiony
 • званный-wołany, wzywany
 • названный-nazwany, zatytułowany
 • изданный-wydany, uchwalony
 • Sufiksu енн sufiks ten dodajemy do czasowników , których temat kończy się na ие oraz dodajemy końcówkę przymiotnika ый:
 • бережённый –pilnowany
 • разбуждённый –obudzony
 • разделённый-podzielony, rozdzielony
 • куренный-palony
 • Sufiksuт sufiks ten dodajemy do czasowników , których temat kończy się na о/ну/ере  oraz dodajemy końcówkę przymiotnika ый:
 • тёртый – nacierany, wycierany

Imiesłów przymiotnikowy czynny czasu teraźniejszego –

Imiesłów przymiotnikowy czynny czasu przeszłego,

Imiesłów przymiotnikowy bierny czasu teraźniejszego,

Imiesłów przymiotnikowy bierny czasu przeszłego,

Бегающий biegający

Бегавший ten,który biegał

————-

—————

Бегущий biegnący

Бежавший ten, który biegał

————

—————

Берегущий pilnujący

берегший ten, który pilnował

————

Береженный pilnowany

Борющийся walczący

Боровшийся ten, który walczył

————

————

Делающий robiący

Делавший ten, który robił

Делаемый robiony

Деланный robiony

Жалеюший żałujący

Жалевший ten, który żałował

Жалеемый żałowany

————

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Imiesłów przysłówkowy

Czasowniki dokonane i niedokonane