w

Pisanie listów

Письмо/ письма – list/ listy

Переписка/ корреспонденция  – korespondencja
Переписываться – korespondować
почтовый ящик – skrzynka pocztowa
опустить- wrzucić
опустить письмо в почтовый ящик – wrzucić list do skrzynki pocztowej
направить письмо – skierować list
отправить / послать письмо – wysłać list
получить письмо –dostać, otrzymać list

виды писем – rodzaje listów

Письмо-сообщение- list zawiadomienie

Делится на :dzieli się na:
письмо-просьбу- list prośbę
письмо-запрос – list zapytanie
Это деловое письмо, которым автор информирует адресата о каких-либо событиях, фактах – jest to list urzędowy, w którym nadawca informuje adresata o jakichś wydarzeniach, faktach
Письмо-сообщение может быть инициативным или являться ответом на письмо-просьбу или письмо-запрос – list zawiadomienie może mieć charakter inicjatywy lub może być odpowiedzią na list prośbę lub list monit (zawiadomienie)
Это письма небольшого объема, нередко состоящие из одного–двух предложений – są to listy niewielkich rozmiarów, dość często składają się z jednego, dwóch zdań

международные письма – listy międzynarodowe

Международными письмами называются почтовые отправления, принимаемые для пересылки за пределы данной страны , поступающие на ее территорию из других государств –listami międzynarodowymi nazywa się te przesyłki pocztowe,które są wysyłane za granicę danego kraju, lub te przesyłki, które trafiają na terytorium danego kraju z innego państwa

Внутренние (внутри страны) письма- listy miejscowe( wewnątrz kraju, krajowe)

Информационное письмо- list informacyjny

Это деловое письмо, в котором адресату сообщаются сведения официального характера – jest to rodzaj listu urzędowego, w którym adresatowi zawiadamia się wydarzenia o charakterze oficjalnym
В них может содержаться информация, разъясняющая особенности применения тех или иных нормативных документов или правила поведения в определенных условиях. Иногда эти письма называются методическими –mogą zawierać informacje, wyjaśniajace szczegóły odnoszące sie do tych lub innych normatywnych dokumentów lub zasady zachowania się w określonych sytuacjach. Czasami takie listy nazywane są listami metodycznymi (pouczającymi)
такие письма подписываются руководителем организации – takie listy są podpisywane przez kierownika danej organizacji

Письмо-извещение- list zawiadomienie (powiadomienie)

это деловое письмо, информирующее о публичных мероприятиях таких как: –
–jest to list urzędowy informujący o publicznych przedsięwzięciach takich jak:
Конкурсы – konkursy
Конкурс -konkurs
Совещания –zebrania
Совещание -zebranie
Семинара –seminaria
Семинар -seminarium
Выставки –wystawy
Выставка – wystawa
Конференции – konferencje
Конференция -konferencja
Письма-извещения, как правило, рассылаются широкому кругу организаций, учреждений, предприятий с целью их привлечения или приглашения к участию в проводимых мероприятиях – listy–zawiadomienia są wysyłane szerokiemu kręgu organizacjom, urzędom, przedsiębiorstwom w celu ich pozyskania lub zaproszenia do udziału w prowadzonych przedsięwzięciach
Письмо-извещение может иметь приложения – listy– zawiadomienia mogą posiadać załączniki
В них могут быть – mogą to być:
карта участника – karta uczestnictwa
анкета участника – ankieta uczestnictwa
программа мероприятия и другие информационные материалы- progam przedsięwzięcia oraz inne informacyjne materiały

Сопроводительное письмо- list przewodni

Это деловое письмо, используемое для отправки документов –są to listy urzędowe , w których wysyła się dokumenty:
Проект /проекты- projekkt / projekty
Договор /договоры – umowa /umowy
Каталог/ каталоги – katalog /katalogi
Протокол /протоколы- protokół /protokoły
Текст сопроводительного письма может содержать – treść listu przewodniego może zawierać:
Просьбы – prośby
Пояснения – wyjaśnienia

Гарантийное письмо –list gwarancyjny

деловое письмо, содержащее обязательство или подтверждение-listy urzędowe, zawierające obowiązki i potwierdzenie
такие письма адресуются организациям и лицам- są adresowane do organizacji i do osób
Гарантироваться могут – gwarantują:
оплату работы- zapłatę za pracę
оплатa- opłata
аренду – dzierżawę
арендa – dzierżawa
качество и сроки выполнения работы – jakość i termin wypełnienia pracy
срок выполнения –termin wypełnienia (dokonania, spełnienia)
сроки поставки- terminy dostawy
поставкa -dostawa
возврат кредита- rozmiar kredytu
возврат –rozmiar
кредит – kedyt

Письмо-предложение – list ofertowy

деловое письмо, направляемое потенциальному партнеру с предложением –list urzędowy skierowany do potencjonalnego partnera z ofertą
товаров – towarów
товар- towar
услуг – usług
услугa -usługa
сотрудничества – współpartnestwa
сотрудничествo -współpartnerstwo
Предложение может быть направлено по инициативе организации-автора (продавца) или в ответ на письмо-запрос – oferta może być skierowana z inicjatywy organizacji – autora (sprzedawcy)
может быть направлено одному корреспонденту или сразу нескольким. – może być skierowany do jednego intrahenta lub kilku
может содержать конкретную детальную информацию или общую информацию, являющуюся фактически предложением к началу переговоров – moze zawierać konkretną detaliczną informację lub ogólną informację będącą paktycznie ofertą przedwstępnych rozmów .
Письмо рекламационное  (Претензионное письмо )- list reklamacyjny ( list ze skargą)

Письмо ответное – list odpowiedź

деловое письмо, составляемое как ответ на письмо-просьбу, письмо-запрос или предложение –list urzędowy zawierający odpowiedź na list-prośbę, list-zamówienie lub na ofertę
Ответ может быть – odpowiedź może być:
Положительным – pozytywna
отрицательным (письмо-отказ) – negatywna ( list-odmowa)
Отрицательный ответ должен быть обоснован, нельзя просто отказать в просьбе без объяснения – odpowiedź negatywna powinna być uzasadniona, nie powinno odmawiać się tylko  w formie pisemnej lecz powinna się dać jakieś uzasadnienie
В случае отрицательного ответа рекомендуется сообщить адресату информацию о том, кто, на каких условия, когда может дать положительный ответ на данную просьбу или запрос, если автор письма владеет такой информацией – w pzypadku odpowiedzi negatywnej rekomenduje się zawiadomić adresata o tym kto, na jakich zasadach , kiedy będzie można dać pozytywną odpowiedź na daną prośbę lub ofertę, pod warunkiem że autor listu dysponuje taką informacją
Ответом на письмо-предложение может быть – odpowiedzią na list- ofertę

Письмо – приглашение – list zaproszenie

Такое письмо посылаем когда хотим пригласить кого-либо на- taki list wysyłamy, kiedy chcemy kogoś zaprosić na:
Совещание – zebranie
Мероприятие – przedzięwzięcie
Торжество – uroczystość

Деловое письмо- list urzędowy

отправляемое по почте,факсу – jest wysyłany pocztą ,faksem
это может быть – może to być:
телеграмма – telegrama
электронное письмо- list poprzez pocztę elektroniczną

Письмо-подтверждение – list potwierdzający

Письмо-напоминание –list ponaglający, monit
Такое письмо посылаем когда партнëр не выполняет своих обязательств-taki list wysyłamy , kiedy partner nie wypełnia swoich obowiązków

Письмо-приглашение –list – zaproszenie

Письмо-благодарность- list podziękowanie
Такое письмо посылаем чтобы поблагодарить адресата за – taki list wysyłamy żeby podziękować za:
Приглашение – zaproszenie
Каталог – katalog
Письмо  – list
Письмо-поздравление –list pozdrowienie
Письмо-уведомление –list powiadamiający
письмо-просьбa- list prośba
деловое письмо, цель которого является получение- list urzędowy, celem którego jest otrzymanie:
информации- informacji
услуг – usług
товаров- towarów
инициирование определенных действий- zainicjowanie określonych działań
Письмо-просьба требует письма-ответа – list –prośba wymaga odpowiedzi w formie listu -odpowiedzi

письмо-запрос- list zamówienie

деловое письмо, направляемое с целью получения каких-либо официальных документов – list urzędowy skieowane w celu uzyskania jakichś oficjalnych dokumentów
Местное письмо- list miejscowy
Спешное письмо-list ekspresowy
Заказное письмо-list polecony
Авиаписьмо письмо- list lotniczy

Обороты связанные с деловыми письмами – zwroty związane z pisamami urzędowymi

Письмо-напоминание -list ponaglający, monit Мы вынуждены напомнить – jesteśmy zmuszeni przypomnieć
Напоминаем, что- przypominamy, ze
Вторично напоминаем – powtórnie przypominamy 
Письмо-благодарность- list podziękowanie С багодарностью подтверждаем – z wdziędznością potwierdzamy
Благодарим заМы благодарны за – dziękujemy za
Письмо – приглашение – list zaproszenie Приглашаем Вас на – zapraszamy Państwa na
Имеем честь пригласить Вас на – mamy zaszczyt zaprosić Państwa na 
письмо-просьбa- list prośba Просим поинформироваить нас – proszę o poinformowanie nas
Прошу рассмотреть – proszę o rozpatrzenie
Прошу урегулировать – proszę o uregulowanie
Прошу ускорить – proszę o przyśpieszenie
Обрашаемся к Вам с просьбой- zwracamy się do Państwa z prośbą
Просим прислать – prosimy przysłać
Сопроводительное письмо- list przewodni Мы рады выслать Вам – z przyjemnością wysyłamy Państwu
Мы рады послать Вам -z przyjemnościa posyłamy Państwu
Мы рады направить Вам – z przyjemnością kierujemy do Państwa
Письмо-сообщение- list zawiadomienie Имеем честь сообшить Вам – mamy zaszczyt poinformować Państwa
Считаем необходимым сообшить Вам-Уведомляем, что – zawiadamiamy, że
Информируем, что- informujemy , że
Письмо-подтверждение – list potwierdzający Подтверждаем получение – potwierdzamy otrzymanie
Благодарим за – dziękujemy za
С благодарностью подтверждаем получение – z wdzięcznością potwierdzamy otrzymanie 

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Religia

Biznes