w

Kultura

Культура – Культурой называется позитивный опыт и знания человека или группы людей, ассимилированный в одной из сфер жизни (в человеке, в политике, в искусстве и т. д.) – kultura – pojęciem kultura nazywa się pozytywne doswiadczenie oraz wiedzę człowieka lub grupy ludzi, zasymilowanych w jednej ze sfer ( w człowieku, w polityce, w sztuce itd.)

Słówka związane z kulturą

Культурология – kulturologia
Развитие культуры – rozwój kultury
Человек высокой культуры- człowiek o wysokiej kulturze
Культура быта – kultura życia codziennego
Культурный – kulturalny
Культурный человек – człowiek kulturalny
Культурные потребности- potrzeby kulturalne
Культурный уровень – poziom kulturalny
Культурные развлечения – rozrywki kulturalne
Культурные связи – kontakty kulturalne
Культура как цивилизация – kultura jako cywilizacja
Культура как мировоззрение – kultura jako światopogląd
Культура как нормы поведения- kultura jako normy zachowania się
культурные ценности – kulturowe wartości
поп-культура – pop kultura

прочитай текст и постарайся его самостоятельно перевести- przeczytaj tekst i postaraj się go samodzielnie przetłumaczyć

Культура от латинского cultura –  воспитание, образование, развитие, почитание.
Понятие культура существует практически во всех языках и употребляется в самых разных ситуациях, часто в различных контекстах .Понятие культуры чрезвычайно широко, поскольку в нем отражается сложное явление человеческой истории. Не случайно специалисты-культурологи давно бьются над его определением, но до сих пор не могут сформулировать такое определение культуры, которое бы удовлетворило если не всех, то хотя бы большинство ученых. В рамках исторических, философских, этнографических, филологических и иных исследований можно обнаружить самые разнообразные представления о культуре. Понять сущность культуры можно лишь через призму деятельности человека, народов,. Культура не существует вне человека.
Она изначально связана с человеком и порождена тем, что он постоянно стремится искать смысл своей жизни и деятельности, и, наоборот, нет ни общества ни социальной группы, ни человека без культуры и вне культуры.

Słowo kultura z języka łacińskiego cultura oznacza wychowanie, wykształcenie, rozwój, oddawanie czci.Pojęcie kultura istnieje praktycznie we wszystkich językach i jest stosowane w różnego rodzaju sytuacjach, często w różnorakich kontekstach.Pojęcie kultura jest nadzwyczaj szerokie, ponieważ odzwierciedla złożone zjawisko ludzkiej historii.Nie przypadkowo specjaliści-kulturolodzy od dawna zmagają się z określeniem pojęcia, do dnia dzisiejszego nie ustalili jednoznacznej definicji tego pojęcia, definicji która satysfakcjonowałaby jeśli nie wszystkich to przynajmniej większość uczonych.W obrębie badań historycznych, filozoficznych, etnograficznych, filologicznych można znaleźć różnorodne określenia kultury.Pojąć  istotę kultury można tylko poprzez pryzmat działalności człowieka, narodów.  Kultura nie istnieje poza człowiekiem.  Kultura  od zarania dziejów związana jest z człowiekiem i tym co on wytworzy, do czego ciągle dąży, co stara się znaleźć- sens swojego życia czy sens swojej działalności oraz na odwrót, ani społeczeństwo ani grupa społeczna  ani człowiek nie będą istnieć bez kultury.

1.Челoвек, который умеет хорошо вести себя, он вежливый и добрый это …
Człowiek, który umie zachowac się, jest wrażliwy i dobry to….
Культурный человек
2.Чедлвек, который не умеет хорошо вести себя, он грубый и злой  это …
некультурный человек – człowiek niekulturalny
człowiek, który nie potrafi zachowac się, jest chamski i zły to…
3.в жизни человека самую главную роль исполняет ….
w życiu człowieka najważniejszą rolę spełnia…
культура – kultura
4.сегодна на ярмарке было много ….
dzisiaj na rynku odbyło się wiele
культурных развлечения – rozrywek kulturalnych
виды культуры – rodzaje kultury

Материальная культура- kultura materialnaкультура труда – kultura pracy
культура повседневности – kultura dnia codziennego
материальная сторона человеческого быта materialna strona ludzkiego życia
одежда – odzież
мебель – umeblowanie
Утварь -sprzęt
бытовая техника – sprzęt codziennego użytku
пища – jedzenie
культура топоса или места поселения – kultura toposu lub miejsca zasiedlenia
тип жилища – rodzaje mieszkań
Духовная культуры- kultura duchowaрелигиозная культура- kultura religii
религиозные учения- religijne nauczanie
традиционные конфессии и деноминации – tradycyjne wyznania i przewartościowania
современные культы и учения- współczesne kulty i nauczania
нравственная культура- kultura moralności
правовая культура – kultura prawa
судопроизводство – sądownictwo
законодательство -ustawodawstwo
педагогическая культура- kultura pedagogiczna
Художественная культура – kultura artystycznaидеалы и практика образования и воспитания –ideały i praktyki wykształcenia i wychowania
интеллектуальная культура- kultura intelektu
философия – filozofia
история – historia
Наука – nauka
Кулинария- sztuka kulinarna
Косметика – kosmetyka
парикмахерское искусство- fryzjerstwo jako sztuka
флористика – florystyka
«чистое» искусство ,
традиционно выделяют 7 видов – sztuka czysta, tradycyjnie wyróżnia się jej 7 rodzajów:
Архитектура- architektura
изобразительное искусство – sztuka plastyczna
музыка- muzyka
литература – literatura
Танец – taniec
Театр – teatr
Кинематограф- kinomatografia
Физическая культура- kultura fizycznaкультура физического развития – kultura rozwoju fizycznego
от общеоздоровительной физкультуры до профессионального спорта – od ćwiczeń fizycznych po sport profesjonalny
рекреационная культура –kultura rekreacyjna
поддержание и восстановление здоровья – dbanie i odbudowa (regeneracja)zdrowia
медицина- medycyna
туризм- turystyka
сексуальная культура –kultura seksualna
 
Мировая культура – kultura światowa
это синтез лучших достижений всех национальных культур – jest to synteza wszystkich najlepszych osiągnięć narodowych kultur
Национальная культура- kultura narodowaвысшая форма развития этнической культуры – jest wyższą formą rozwoju kultury etnicznej
способность внести свой вклад в мировую цивилизацию – ma zdolność wniesienia swojego wkładu do  kultury światowej
Субкультура – subkulturaотличается от доминирующей культуры, противостоит ей – różni się od dominującej kultury, jest jej przeciwieństwem
находится в конфликте с доминирующими ценностями – znajduje się w konflikcie z dominującymi wartościami
носит название контркультуры – nosi nazwę kontrkultury
Массовая культура – kultura masowaобладает большей аудиторией – ma wpływ na większą publiczność
она всегда авторская- zawsze ma charakter autorski

Элитарная, или высокая, культура – kultura elitarna lub wysoka

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Biznes

Bajki