w

Spójnik w języku rosyjskim

Jest to nieodmienna, niesamodzielna część mowy. Spaja i łączy zdania a także wyrazy.

Spójniki dzielimy na:

Proste: и- i/ а-a /по- po /когда-jak /если- jeśli

Zestawne: в то время как- w tym czasie jak(kiedy)/ потому что- dlatego że/ так как – tak jak

Pojedyncze: но – ale

Wielokrotne: и…и- i…i /или…или- lub…lub /либо…либо- albo…albo

Podwójne: так…как и –jak…tak i/ не только…но и- nie tylko ale i

Spójniki współrzędne

Spójniki łączne

И – spójnik ten występuje w znaczeniu polskiego a, kiedy są sobie przeciwstawione przedmioty.

Вопросы и ответы- pytania i odpowiedzi

Мать и дочь- matka i córka

Отцы и дети- ojcowie i dzieci ( Отцы и дети – повесть Ивана Тургенева- Ojcowie i dzieci powieść Iwana Turgieniewa)

да (= и)- i

не только … но и – nie tylko ale i

Не только деньги но и счастье для меня важны- nie tylko pieniądze ale i szczęście jest dla mnie ważne

Не только ты но и я винен-nie tylko ty ale i ja jestem winien

также – także

тоже- też , także również

и … и – i…..i

ни … ни – ani, ani

Олег уже никому не верит ни родителям ни учителям- Oleg już nikomu nie wierzy ani rodzicom ani nauczycielom.

Не верить ни в правду ни в лож – nie wierzyć ani w prawdę ani w kłamstwo.

Ни с того , ни с сего- ni z tego ni z owego

как … так и – tak jak i

Spójniki przeciwstawne

А- a

да (= но)- tak, ale

но- spójnik ten przeciwstawia dwie czynności, bardzo często odpowiada polskiemu a. Spójnik но tłumaczymy, jako ale, w

zdaniach twierdzących

зато- zatem

однако – jednak

однако же – jednakże

все же –oznacza to samo co всё- таки – mimo wszystko.

Spójniki rozłączne

Или – polskiej partykule czy odpowiada spójnik Или

Ты ему первый скажешь слово извини или булешь ждать когда он это сделает?-Pierwszy powiesz słowo przepraszam, czy

będziesz czekał aż on to zrobi?

Он работает или отдыхает? – on pracuje czy odpoczywa?

или … или – lub…..lub

либо – albo

либо … либо – albo ….albo

то … то – to

то сдесь, то там – to tu to tam
то ли … то ли  – czy to … czy to …

не то …- bo inaczej …

Spójniki podrzędne

Spójnik eksplikatywny

Что –że , oprócz tego spójnika używamy także spójników:

Будто – jakoby

Я слышала будто – ты виновен в этом преступлении- Słyszałam jakoby ty jesteś winny tego przestępstwa.

будто бы – podobno

Я узнала от Кати, будто бы ты сидел в тюрьме, это правда?- Dowiedziałam się od Kasi, że podobno siedziałeś w więzieniu, prawda to jest?.

как будто – jakby

У меня чувство как будто мы уже когда-то встретились-Mam takie wrażenie jakbyśmy się już kiedyś widzieli.

как будто бы

Павел верит, что она говорит правду- Paweł wierzy, że ona mówi prawdę

Чтобы – żeby

Чтобы она сказала правду, её надо было бы все сказать, а она этого не сделает –Żeby powiedzieć prawdę, musiałaby wszystko wyznać a tego nie zrobi.

как, … – jak

Spójnik czasu

Когда – kiedy spójnik ten odpowiada polskiemu kiedy , jak, gdy.

Należy zapamiętać różnicę między когда и как gdyż w języku rosyjskim, kiedy chcemy użyć zwrotu jak nie używamy wyrazu как a когда.

Когда ты придешь ко мне я отдам тебе книги- Jak do mnie przyjdziesz oddam ci książki.

Когда ты нервничаешь, у тебя появляются слёзы в глазах – jak zaczynasz się denerwować, masz łzy w oczach.

Лишь только – jak tylko

едва, … – oznacza to samo co Лишь только, jak tylko

Едва он вошёл начал все рассказывать с подробностью –Jak tylko wszedł zaczął wszystko opowiadać ze szczegółami.

Spójnik celu

Чтобы – żeby

Надо говорить громко, чтобы все присутствуюшие услышали – Należy mówić głośno żeby wszyscy obecni słyszeli.

Надо знать кое-то на данную тему, чтобы мочь свободно высказываться- Należy cokolwiek wiedzieć na dany temat, żeby

móc się swobodnie wypowiadać.

Дабы –oznacza to samo co Чтобы – żeby

Пока – spójnik ten z czasownikami niedokonanymi odpowiada na pytanie kiedy a także odpowiada polskim zdaniom ze

spójnikiem: w tym samym czasie, podczas gdy, dopóki 

Spójnik skutku

Если – jeśli

если бы – jeśli by, gdyby

Нам будет грустно если мама не позволит нам пойти в кино- będzie nam smutno, jeśli mama nie pozwoli nam pójść do kina.

Детям в больнице было бы весело, если бы ежедневно приходоил к ним клоун –Dzieciom ze szpitala było by weselej,

gdyby codziennie przychodził do nich klown.

коли, … oznacza to samo co Если – jeśli

Нам будет грустно коли мама на позволит нам пойти в кино- będzie nam smutno, jeśli mama nie pozwoli nam pójść do kina.

Детям в больнице было бы весело, коли ежедневно приходоил бы к ним клоун – Dzieciom ze szpitala było by weselej, gdyby codziennie przychodził do nich klown.

Spójnik przyzwolenia

Хотя- chociaż

Хоть – choć, chociaż .Występuje najczęściej w funkcji przyzwolenia, oznacza to samo, co: даже если/ несмотря на то, что:

Хоть брось эти наркотики, сказала мама сыну –chociaż rzuć narkotyki, powiedziała mama do syna.

Хоть я услышала все, что он сказал, я не могла поверить-chociaż usłyszałam wszystko, co powiedział, nie mogłam uwierzyć.

Пускай – znaczy to samo co пусть – niech/ niechaj.

Пускай я согласна- niech będzie zgadzam się

Spójnik porównawczy

Как – jak

как будто – jak tylko

словно – oznacza to samo co Как – jak

Spójnik przyczyny

так как –ponieważ, spójnik ten może występować na początku zdania , w odróżnieniu od spójnika потому что, który ma takie samo znaczenie, ale można go użyć tylko w środku zdania na początku już nie.

так что, -tak, że

Spójnik skutku

так что – tak, że 

Spójniki, które pisze się razem

чтобы (= для того чтобы) – żeby ( dlatego żeby , po to żeby)

Он пришел для того чтобы поговорить – Przyszedł dlatego, żeby porozmawiać

оттого , что (to samo co потому что)- dlatego, że потому – dlatego почему -dlaczego

итак (= следовательно) –a zatem, a więc

Итак мой друг я все поняла и узнала –A zatem mój przyjacielu wszystkiego dowiedziałam się i zrozumiałam

Итак, вопрос решён –I tak sprawa rozstrzygnięta

причём – przy czym, przy tym

Павел согласился на поездку причём сообщил свои условия-Paweł zgodził się na wyjazd, przy czym oznajmił swoje warunki притом – przy tym, ponadto

Саша интересен притом очень добр- Sasza jest interesujący i przy tym dobry

поэтому –dlatego

затем – potem, następnie, po to

Катя пришла ко мне затем, чтобы получить конспекты- Kasia przyszła do mnie po to by otrzymać notatki.

и так далее – skrót ит.д. –i tak dalej

Культура это нравственные и материальные ценности- Kultura to moralne i materialne wartości.  

Spójniki, które pisze się oddzielnie

же (ж)- spełnia dwie funkcje:

funkcję rozdzielającą to jest przeciwstawia sobie dwa zdania i można go przetłumaczyć jako a

Я решил остаться, мой брат же выезжает- Postanowiłem zostać a mój brat wyjeżdza

Dla wprowadzenie tak zwanego pustego zdania (вводного предложения):

Если они приедут, приедут же осенью, когда будет теплее –Jeśli oni przyjadą, przyjadą jesienią, kiedy będzie cieplej.

бы (б)

ли (ль)- używa się go w funkcji rozdzielającej, warunku i ustępstwa.

Рано ли, поздно ли, но приду – wcześniej lub później ale na pewno przyjdę.

будто – niby, jak, jak gdyby, oznacza lekkie niedowierzanie w stosunku do opowiadającego:Я был на охоте, думал что убил зверя, смотрю будто он живёт – Byłem na polowaniu, myślałem, że zabiłem zwierzynę,
patrzę on jakby żyje

ведь – wszak, przecież , ukazuje na przyczynę

Ведь это лож – Przecież to jest kłamstwo.

Приди сегодня на отделение милиции, ведь ты очевидец, видел все, что там произошло-Przyjdź dziś na komendę policji, przecież jesteś świadkiem widziałeś wszystko co tam zaszło. 

Wyrażenia spójnikowe

Spójników tudzież wyrażeń spójnikowych używamy także dla:

Wyrażenia bezpośredniego następstwa w czasie, wtedy używamy czasowników dokonanych i wyrażeń przyimkowych:

Как только – jak tylko

Только лишь- tylko co

Только- tylko

Чуть- troszkę

Чуть только- troszeczkę

Едва-ledwo

Едва только- ledwo co

Едва лишь- ledwiuteńko

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Spójnik ćwiczenia

Przyimki ćwiczenia