w

Biznes

Бизнес – Biznes
Бизнес — самостоятельная, осуществляемая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от – Biznes jest to samodzielna, realizowana działalność, skierowana na systematyczne uzyskiwanie zysku od:
пользования имуществом- korzystania z majątku
продажи товаров- sprzedaży towarów
выполнения работ – wykonywania prac
Бизнес –план – biznes plan
Менеджер –menedżer

Банкротство – bankructwo

Банкротство фиктивное –bankructwo fikcyjne
Банкрот – banrut
Банкрот  это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которое не в состоянии удовлетворить требования кредиторов. – bankrut jest to osoba prawna lub indywidualny przedsiiorca, który nie jest w stanie wypełnić wymagań kredytobiorców
процедура банкротства- procedura bankructwa
закон о банкротстве – prawo o bankructwie
Неплатежеспособность- niewypłacalność
Ликвидация – likwidacja
Ликвидировать – likwidować
Добровольная ликвидация – likwidacja dobrowolna
Принудительная ликвидация- likwidacja przymusowa
Ликвидация имущества –likwidacja majątku
Имущество –majątek
Объявить предприятие банкротом –ogłosić bankructwo przedsiębiorstwa
Несостоятельность- niewypłacalność
Недоимка –zaległość płatnicza
Задолженность – zadłużenie

Инвестирование- inwestowanie

Если целью финансирования является получение прибыли — тогда финансирование превращается в инвестирование – jeśli celem finansowania jest zdobycie zysku wtedy finansowanie przekształca sie w inwestowanie
Финансирование – finansowanie
Финансировать – finansować
Прибыль- zysk
Реальные инвестиции (прямая покупка реального капитала в различных формах): – inwestycje realne ( bezpośredni zakup realnego kapitału w różnorodanych formach):
в форме материальных активов (основных фондов, земли), оплата строительства или реконструкции – w formie materialnych aktyw ( funduszy trwałych, ziemi), opłata budowy lub rekonstrukcji
материальный актив-  materialna aktywa
актив -aktywa
основной фонд – fundusz trwały
земля- ziemia

оплата- opłata

оплачивать -opłacać
Капитальный ремонт основных фондов –kapitalny remont  funduszy trwałych
Вложения в нематериальные активы: –inwestycje niematerialnych aktyw:
патент/патенты – patent/ patenty
лицензия/лицензии- licencja /licencje
право пользования /права пользования-prawo do korzystania/  prawa do korzystania
авторское право/авторские права- prawo autorskie/ prawa autorskie
товарный знак/товарные знаки – znak towarowy/ znaki towarowe
Предоставление оборотных средств – prezentacja środków obiegu

оборотные средства –środki obiegu

Финансовые инвестиции (косвенная покупка капитала через финансовые активы): – inwestycje finansowane ( pośrednie kupno kapitału poprzez aktywy finansowane):
косвенная покупка – kupno pośrednie
финансовые активы- aktywy finansowane
ценные бумаги – papiery wartościowe
лизинг – lizing

Спекулятивные инвестиции – inwestycje spekulacyjne

валюты – waluty
драгоценные металлы drogocenne materiały

инвестиции по основным целям инвестирования: – inwestycje ze względu na cel inwestycji

Прямые инвестиции – inwestycje bezpośrednie

инвестиции по срокам вложения: – inwestycje ze względu na czas

краткосрочные инвестиции (до одного года)- krótkoterminowe inwestycje ( w ciągu jednego roku)
среднесрочные инвестиции (1-3 года)- średnioterminowe inwestycje ( 1-3 lata)
долгосрочные инвестиции (свыше 3-5 лет) – długoterminowe inwestycje ( powyżej 3 do 5 lat)

инвестиции gо форме – inwestycje ze względu na formę

частные инвестиции – prywatne inwestycje
государственные инвестиции – państwowe inwestycje
иностранные инвестиции- zagraniczne inwestycje

компания Компании – kompanie
общество – spółka
виды обществ – rodzjae spółek

 RosyjskiPolski
закрытое общество

открытое общество

торговое общество

хозяйственное общество

дочернее общество

общество с ограниченной
ответственностью

Публичная компания
Spółka akcyjna zamknięta

Spółka akcyjna otwarta

Spółka handlowa

Spółka gospodarcza

Spółka – córka

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kompania, której akcje są dopuszczone do obiegu na  rynku papierów wartościowych

Маркетинг- marketing
Предприниматель -przedsiębiorca
Предприниматели – przedsiębiorcy
Деятельность –działalność
Хозяйственная деятельность- działalność gospodarcza
Пайщик – udziałowiec
Учредитель – założyciel
Учредительный договор – umowa założycielska
Подписать  учредительный договор – podpisać umowę założycielską
Учредить (что?) – założyć
Предприятие – przedsiębiorstwo

Виды предприятий – rodzaje przedsiębiorstw

Предприятие малое – Przedsiębiorstwo małe
Предприятие крупное – Przedsiębiorstwo duże
Предприятие частное – Przedsiębiorstwo prywatne
Предприятие государственное – Przedsiębiorstwo państwowe
Предприятие совмесное – Spółka typu joint venture
Предприятие торговое  – Przedsiębiorstwo handlowe

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pisanie listów

Kultura