w

Sekty – słówka po rosyjsku

Почему люди обращаются к сектам, попадают в алкаголь и другие вредные привычки?- dlaczego ludzie zwracają się do sekt, wpadają w alkohol lub inne nałogi?

Секты -sekty

Жизнь не легка, знает об этом каждый, кто хоть раз пержил в своей жизни легкие и те более трудные моменты.
Życie nie jest łatwe, zna o tym każdy, kto choć raz w swoim życiu przeżył łatwe i te bardziej trudne momenty.
Как справиться с несчастем, заботами, когда человеку всë кажется в чëрных красках, а жизнь стаëтся бессмысленной.
Jak poradzić sobie z nieszczęściem, trudnościami, kiedy człowiekowi wszystko wydaje się w czarnych kolorach, ażycie staje się bezsensu?
Несчастный человек, очень часто в легкой способ может попасть под влияние секты-
Człowiek nieszczęśliwy bardzo często w łatwy sposób może znaleźć się pod wpływem sekty.
Секты или сектантские группы существовали еще в отдалённом античном прошлом.
Sekty lub gupy sekciarskie istaniały już w odległych antycznych czasach.
Влияние сект на людей огромно.
Wpływ sekt na ludzi jest ogromny
Особенно это положение распространяется на людей не знакомых с традиционными религиями и позволившими себя воодушевить появляющимися у них во время пребывания в сектах видениями рая.
Szczególnie wpływ sekt rozprzestrzenia się wśród ludzi nie mających pojęcia o tradycyjnych religiach, którzy poprzez przebywanie w sektach dopuszczają by wzbudzono ( wmawiano im) w nich widzenie raju.
Секты оперировали в прошлом и оперируют в настоящее время прежде всего обещаниями исполнения надежд на лучшую жизнь; удовлетворения стремления к гармоническому существованию а также обещанием спасения души после смерти.
Sekty działały i nadal działają przede wszystkim obietnicami spełnienia nadziei o lepszym życiu, osiągnięcia satysfakcji (zadowolenia) harmanii istnenia a także obietnicą wybawienia duszy po śmierci.
На людей, участвующих в сектах, производит особое впечатление появление смысла в их жизни и приобретение ими чувства безопасности.
Ludziom biorącym udział w sektach sugeruje się szczególne wrażenie odnalezienia przez nich sensu życia i sztuczne uczucie bezpieczeństwa.
Гуру рассматривается членами секты как божественная фигура обладающая непререкаемым авторитетом.
Guru jest postrzegany przez członków sekty jako boska postać posiadająca niezaprzeczalny autorytet.
Вербовка в секту происходит без особых затруднений.
Werbunek do sekty odbywa się bez szczególnych problemów.

Что такое религиозная секта?- czym jest sekta?

Это организация, которая провозглашает религиозные цели, но отделяет себя от религиозных конфессий – jest to organizacja, która proklamuje cele religijne, lecz różni się od religijnych wyznań.
Tермин секта  используемый для обозначения религиозной группы, общины или другой подгруппы –terminem sekta określa się grupę religijną, wspólnotę lub inną podgrupę.
Cектоведение связано с понятием  секта– nauka o sektach związana jest z pojęciem sekta
Сектоведение – nauka o sektach
Тоталитарная секта , система сект очень похожа на модель советского общества поэтому еë называют тоталитарной – sekta totalitarna , system sekt jest bardzo podobny do modelu radzieckiego społeczeństwa i dlatego system ten nazywa się totalitarnym
Деструктивный культ- destrukcyjny kult

Кому нужны секты? – komu sa potrzebne sekty?

Секты нужны  тому, кто : sekty są potrzebne temu, kto
Потерял смысл жизни – stracił (utracił) sens życia
Чувствует себя ненужным, несчастным – kto czuje się niepotrzebny, nieszczęśliwy
Не умеет справиться с будней- kto nie potrafi poradzić sobie z dniem codziennym
А также у кого много проблем и забот – a także tym, którzy mają problemy, trudności

Что предлагают религиозные секты?- co proponują sekty religijne?

Религиозные секты помагают заполнить духовый вакуум- sekty religijne pomagają wypełnić duchową pustkę

К чему обращаются религиозные секты?- na co skierowane są sekty religijne?

Религиозные секты обращаются к: – sekty religijne skierowane sa na:
Духовым потребностям человека –duchowe potrzeby człowieka
Поиску смысла жизни –szukanie sensu życia
Вере в бессмертие души –wiarę w nieśmiertelność duszy
Избавлению человека от страдания –uwolnienie człowieka od cierpień
Самосовершенствованию – samodoskonalenie się
Материальные интересы – kwestie materialne
Обогощение элиты за счëт финансовой и физической эксплуатации рядовых членов – wzbogacenie się elity poprzez fizyczne i finansowe wykorzystywanie członków
Завоевание власти – zdobycie władzy

Что проиcходит с человеком в секте?- co dzieje się z człowiekiem będącym w sekcie?

С точки зрения человека попавшего в секту: z punktu widzenia czlowieka znajdującego się w sekcie:
Он видит воинственный свет- widzi on światło boże
Он познаëт „истину” – poznaje „prawdę”
С точки зрения медицины : z punktu widzenia medycyny:
У такого человека развивается болезнь – расстройство личности –człowiek taki choruje na zaburzenie osobowości
Он неспособен самостоятельно принимать решений – jest on niezdolny do samodzielnego podejmowania decyzji
Он легко подвергается другим людям –łatwo ulega wpływom otoczenia
Он переживает страх одиночества – przeżywa strach przed samotnością
Такой человек полностью отказывается от своего Я- taki człowiek w pełni rezygnuje ze swojej indywidualności, ze swojego Ja

Словарь – słownik

вредная привычка nałóg
воодушевитьWzbudzić zapał, natchnąć czymś
Отдалённый –Отдалённые времена -odległe czasy
Отдалённый взгляд – obce spojrzenie
Отдалённое сходство -dalekie podobieństwo
Отдалённое родство -dalekie pokrewieństwo
Отдалённая связь – luźny (daleki) związek
Оперировать – Operować, posługiwać się
Оперировать точными сведениями – operować ścisłymi danymi
Гуруguru
Рассматривать- rozpatrywaćон рассматривается- on jest rozpatrywany
Вербовка в сектуWerbunek, zaciąg do sekty
Затруднение -trudnośćЗатруднение в дыхании – trudności w oddychaniu
Устранить затруднения -usunąć trudności
Встретить затруднения – napotkać trudności
Материальные затруднения- kłopoty materialne
Выйти из затруднения -wyjść z kłopotu
Вывести из затруднения – wyprowadzić z kłopotu
Затруднëнность – trudność, utrudnienie
Затруднëнность дыхания – trudność w oddychaniuЗатруднëнный – utrudniony
Затруднительность -trudność, uciążliwość
Секта /секты – sekta / sekty
Сектант -sekciarzСектантка – sekciarka
Сектантский -sekciarskiСектантство -sekciarstwo
Организация /организацииorganizacja/ organizacje
Провозглашатьproklamować, ogłaszać
Религиозные целиcele religijne
Цельcel
Конфессияwyznanie
Заполнитьwypełnić, zapełnić
Духовый вакуум -duchowa pustka
Вакуум – próżniaДуховная потребность -potrzeba duchowa
Бессмертие -nieśmietelność
Бессмертник – nieśmiertelnik
Бессмертность -nieśmiertelność
Бессмертный – nieśmietelny
Бессмертная слава – nieśmiertelna chwała
Бессмертный подвиг -wiekopomny czyn
Самосовершенствованиеsamodoskonalenie się
Интерес – zainteresowanie
Проявить большой интерес – przejawiać (wykazać) duże zainteresowanie
Возбуждать интерес / Вызывать интерес- wzbudzać ( wywoływać ) zainteresowanie
Снижать интерес -obniżać zainteresowanie
С живым интересом – z żywym zainteresowaniem
Без всякого интереса – bez żadnego zainteresowania
Без интереса – bez zainteresowania
Какой ему интерес? -jaki on może mieć w tym interes?Представлять интерес – być ciekawym, wzbudzać (budzić) zainteresowanie
Материальный – materialny
Материальный мир -świat materialny
Материальное благосостояние -dostatek materialny
Материальные условия – warunki materialne
Материальные затруднения – trudności materialne
Материальные положение – sytuacja materialna
Обогащать -wzbogacać
Обогащаться -wzbogacać się
Обогащение -wzbogacenie
Элита -elitaЭлитарный -elitarny
Счëт -rachunekНа счëт -na rachunek
Эксплуатация -eksploatacja, wyzysk
Эксплуататор – wyzyskiwacz
Эксплуататорский – wyzyskujący
Эксплуататирование -wyzyskiwanie
Эксплуатировать -wyzyskiwać
Рядовойzwykły , prosty, szeregowy
Членczłonek
Завоевать -zdobyć, podbić, zawojować
Завоевание -podbój, zdobycie
Завоеватель – zdobywaca
Завоевательница -zdobywczyni
Завоевательный -zaborczy, zdobywczy
Власть – władza
Устанавливатьсяustalać się, wchodzić w zwyczaj
Иерархияhierarchia
Полное подчинениеpełne poddanie się
Железная дисциплинаżelazna dyscyplina

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozrywka

Młodzież – słówka po rosyjsku