w

Wiadomości

Реклама –reklama

Рекламировать – reklamowaćРеклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования,

Reklama – jest to informacja, rozpowszechniona różnorakim sposobem, w różnorakiej formie, przy wykorzystaniu różnorakich środków, adresowana do nieokreślonego środowiska osób, skierowana na pozyskanie zainteresowania reklamowanego obiektu.

Рекламодатель – reklamodawca

Потребитель рекламы – odbiorca reklamy

Функции рекламы- funkcje reklamy

 • Привлечение клиентов через – przyciąganie klijentów poprzez

информирование их о новых товарах – informowanie klijentów o nowych towarach

информирование их о новых услугах, местах продаж – informowanie klijentów o nowych usługach, miejscach sprzedaży

 • Увеличение продаж – zwiększenie sprzedaży

реклама, как инструмент маркетинга- reklama jako środek markentingowy

реклама, способствует повышению объема продаж – reklama przyczynia się do zwiększenia obrotu sprzedaży

 • Регулирование сбыта -regulacja zbytu

Виды рекламы

 • Массовая реклама -reklama masowa
 • Движущаяся реклама -reklama ruchoma
 • Ролик -klip reklamowy
 • Спот -spot reklamowy
 • Реклама в кинотеатрах – reklama w kinach
 • Parking-реклама- reklama parkingowa
 • коммерческая реклама – reklama handlowa
 • социальная реклама, направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства

reklama społeczna skierowana na osiągniecie pożytecznych oraz innych społecznie pozytywywnych celów, a także ukierunkowana na zabezpieczenie interesów państwa.

 • политическая реклама – reklama polityczna

прочитай текст и постарайся его самостоятельно перевести- przeczytaj tekst i postaraj się go samodzielnie przetłumaczyć

Плюсы и минусы интернет рекламы- plusy i minusy reklamy w internecie

Реклама – это, бесспорно, двигатель торговли.Современные потребители окружены таким количеством рекламы, что традиционный подход в подаче информации, на сегодняшний день, просто неактуален и малоэффективен. С момента изобретения телекоммуникационных систем, рекламные технологии получили мощнейший толчок в своем развитии. Сначала радио, а затем телевидение предложили богатое поле деятельности для работников рекламной отрасли. Кроме того, всемирная сеть предоставляет возможности для проведения прямых продаж .Реклама в Интернете является оперативной и находится в постоянном движении, позволяя пользователю своевременно ознакомиться с любыми изменениями, вносимыми на сайты.

Рекламные компании в сети Интернет могут быть презентационными, косвенными или прямыми.

Reklama besprzecznie jawi się dźwignią (motorem) handlu. Współcześni konsumenci otoczeni są taką ilością reklamy, że tradycyjne przekazanie informacji, na dzień dzisiejszy, jest po prostu nieaktualne i małoefektywne.Od momentu wynalezienia systemów telekomunikacyjnych, technologie reklamowe zdobyły większy zasięg swojego rozwoju.

Najpierw radio, a tym samym telewizja stworzyły bogatą sferę działalności specjalistom od reklamy. Oprócz tego międzynarodowa sieć (internet) daje możliwości bespośredniej sprzedaży. Reklama w internecie jawi się szybką (sprawną) , znajduje sie w ciągłym ruchu, pozwalając internaucie w odpowiednim czasie zapoznać się z każdymi zmianami, ukazującymi się na stronie. Kampanie reklamowe w internecie mogą być prezentowane pośrednio lub bezpośrednio.

Плюсы рекламы- plusy reklamy

С одной стороны, мы не можем обойтись без рекламы.

Для ориентирования в море услуг и товаров необходим навигатор, который позволит не впадать всякий раз в панику, столкнувшись с пугающим хаосом супермаркета.

Реклама учит нас выживанию в джунглях товаров и услуг.

Люди рекламу смотрят как «мультики», как интересные короткие истории.

Z jednej strony nie możemy obejść się bez reklamy.W celu rozeznania się w morzu usług i towarów konieczna jest nawigacja, która pomoże nam kolejny raz nie wpadać w panikę, kiedy zetkniemy się z gubiącym nas chaosem supermarketu. Reklama uczy nas jak przeżyć w dżungli towarów i usług.Ludzie reklamę traktują (oglądają) jak film obrazkowy ,a także jako krótkie , ciekawe historie. Мы живем в объятиях рекламы. С некоторых пор реклама присутствует повсеместно, большинство информационных каналов отягощено рекламами или вовсе парализовано ими. Телевидение, радио, газеты, журналы, Интернет: все в разной степени удерживают баланс традиционной информации и рекламы.Реклама может носить враждебный характер, она навязывается нам вкус, взгляд на жизнь, явно борется за толику нашего внимания. С конца 90-х в нашей жизни в большей или меньшей степени царит рекламный хаос.На наших улицах банеры закрывают один другой, в газетах рекламные модули так, что найти что-то нужное уже не представляется возможным.

Żyjemy otoczeni reklamą.Od pewnego czasu reklama towarzyszy nam codziennie (na codzień, bez przerwy), większość programów telewizyjnych obciążonych jest przez reklamowe lub wogóle paraliżowane nimi. Telewizja , radio, gazety, czasopisma, internet, wszystko to w różnym stopniu utrzymuje balans tradycyjnej informacji i reklamy.Reklama może mieć negatywny wpływ, narzuca nam gust, podejście do życia, jawnie walczy o odrobinę naszego zainteresowania. Od końca lat 90 -tych w naszym życiu mniej lub bardziej panuje reklamowy chaos. Na naszych ulicach jedne reklamy zakrywają drugie, w gazetach napotykamy reklamowe informacje, przez co znalezienie w nich czegokolwiek ważnego nie jest możliwym.

 • Вопрос – pytanie

Ты любишь смотреть рекламное ролики ?- lubisz oglądać telewizyjne reklamówki?

 • Ответ – odpowiedź

Да , я люблю смотреть рекламные ролики, особенно те о косметике.- Tak , lubię oglądać telewizyjne reklamówki, szczególnie te o kosmetyce.

 • Вопрос – pytanie

Чем тебя раздражает реклама?- Czym cię denerwuje (drażni) reklama?

 • Ответ – odpowiedź

Реклама раздражает меня тем, что она длится очень долго, это мне мешает во время смотра фильма. – reklama denerwuje mnie tym, że trwa ona bardzo długo i przeszkadza mi to podczas oglądania filmu.

 • Вопрос – pytanie

Как ты думаешь, реклама нужна людям? – Jak uważasz, reklama potrzebna jest ludziom?

 • Ответ – odpowiedź

По моему мнению реклама нужна людям, потому что благодаря ей люди могут узнать о разных, новых продуктах. – Wegług mnie reklama jest potrzebna ludziom, ponieważ dzieki niej ludzie mogą dowiedzieć się o różnych, nowych produktach.

Телевизионная реклама- reklama w telewizjiролик в рекламном блоке -reklamów
kaвиртуальная реклама – reklama w internecie
телеобъявление- ogoszenie telewizyjne
спонсорство – sponsorowanie
Спонсировать рекламу – Sponsorować reklamę
Радиореклама- reklama w radio  Ролики – bloki reklamowe
Печатная реклама- reklama drukowanaПлакаты -plakatyПлакат – plakat
Стенды -tablice reklamowe
Стенд- tablica reklamowa
Листовки- ulotki rekamowe
Листовкa -ulotka reklamowa
Наклейки- naklejki
Наклейкa -naklejka, nalepka
Визитки \- визитные карточки – wizytówki
Визиткa \ визитная карточка -wizytówka  
Наружная реклама- reklama zewnętrznaБиллборды\Билборды – bilbordy
Брэндмауэр – огромный плакат или щит на стене здания – rodzaj reklamy o dużym formacie, umieszczona na budynku
Интернет-рекламаreklama w internecie
Вирусная реклама – reklama przenoszona drogą pantoflowąреклама, основанная на слухах, сплетнях, передающаяся от человека к человеку- reklama powstała na słuhu, plotkach, przekazywana od człowieka do człowieka
Носители рекламыNośniki reklamy
Реклама в витринахreklama wystawowa
Щитtablica reklamowa
Приëмы рекламыchwyty reklamowe
Листовка \ рекламная листовкаulotka reklamowa
Рекламная передачаaudycja reklamowa
Телевизионная реклама (телереклама)reklama telewizyjna
Рекламное агенствоagencja reklamowa
Цель рекламыcel reklamy
Задача рекламыzadanie reklamy
Рекламный каталогKatalog reklamowy
Рекламный лозунгHasło reklamowe
Рекламное объявлениеOgłoszenie reklamowe

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rosyjskie piosenki – Маxим мой рай (mój raj)

Kredyty