w

Rosyjskie piosenki – Маxим мой рай (mój raj)

Максим мой рай – mój raj

Наверное, это мой рай

prawdopodobnie to mój raj
Искать его отражение

szukać jego odbicia
В предметах черного цвета,

w przedmiotach czarnego koloru
И слышать в голосе май.

i słyszeć w głosie maj

Наверн
ое, это мой рай

prawdopodobnie to mój raj
В лучах оконного света

w promieniach światła słonecznego
Так близко кажется небо,

tak blisko wydaje się niebo
Когда глаза цвета рай.

gdy w oczach kolor raju

И хорошо, что он не знает про такую как я,

i dobrze, że on nie zna takiej jak ja
И что в мечтах моих ванильные снежинки – зима,

i że w marzeniach mych waniliowe śnieżynki- zima
А под шагами босоногими метели и лед.

A pod bosymi stopami zamieć i lód
Он больше никогда из мыслей моих не уйдëт

nigdy wiecej nie opusci myśli mych

И мне не стыдно закричать

nie wstydzę się krzyknać
О том, что это любовь

że to miłość
Его слова на 3 минуты так прожгли мою кровь

Jego słowa na 3 minuty owładnęły mną
Я продолжаю повторять себе, что все хорошо,

staram się sobie powtarzać, że wszystko jest dobrze
Но понимаю, он мне нужен,

rozumiem , potrzebuję go
Нужен ещë.

Potrzebuje wciąż

Наверное, это мой рай

prawdopodobnie to mój raj
Бродить, срывая букеты

Błądzić, zrywając bukiety
Так их, спасая от ветра

by ochronić je od wiatru
И врать, что дарят цветы

i łudzić sie (łgać), ze dają kwiaty

Конечно, если б не ты

na pewno jesli by nie ty
Я не встречала б рассветы

nie spotkałabym poranków
Твоей холодной планеты,

twojej chłodnej planety
В которой делят мосты

na której dzielą mosty

И хорошо, что он не знает про такую как я,

i dobrze, że on nie zna takiej jak ja
И что в мечтах моих ванильные снежинки – зима,

i że w marzeniach mych waniliowe śnieżynki- zima
А под шагами босоногими метели и лед.

A pod bosymi stopami zamieć i lód
Он больше никогда из мыслей моих не уйдëт

nigdy wiecej nie opusci myśli mych

И мне не стыдно закричать

nie wstydzę się krzyknać
О том, что это любовь

że to miłość
Его слова на 3 минуты так прожгли мою кровь

Jego słowa na 3 minuty owładnęły mną
Я продолжаю повторять себе, что все хорошо,

staram się sobie powtarzać, że wszystko jest dobrze
Но понимаю, он мне нужен,

rozumiem , potrzebuję go

И хорошо, что он не знает про такую как я,

i dobrze, że on nie zna takiej jak ja
И что в мечтах моих ванильные снежинки – зима,

i że w marzeniach mych waniliowe śnieżynki- zima
А под шагами босоногими метели и лед.

A pod bosymi stopami zamieć i lód
Он больше никогда из мыслей моих не уйдëт

nigdy wiecej nie opusci myśli mych

И мне не стыдно закричать

nie wstydzę się krzyknać
О том, что это любовь

że to miłość
Его слова на 3 минуты так прожгли мою кровь

Jego słowa na 3 minuty owładnęły mną
Я продолжаю повторять себе, что все хорошо,

staram się sobie powtarzać, że wszystko jest dobrze
Но понимаю, он мне нужен,

rozumiem , potrzebuję go
Нужен ещë.

Potrzebuje wciąż

Словарь – słownik

Наверное – na pewno
Рай – raj
Отражение – odbicie, odzwierciedlenie
Цвет – kolor
Голос – głos
Луч –promień
Луч  солнца –promień słońca
Оконный – okienny
Свет – światło
Близко – blisko
Глаза – oczy
не знает про такую как я – nie zna takiej jak ja
мечтa – marzenie ( w języku royjskim marznie jest rodzaju żeńskiego мечтa, w języku polskim nijakiego)
ванильные –waniliowe
шаг – krok
босоногий –bosonogi, bosy
мысль –myśl
стыдно – wstyd
любовь – miłość
прожечь – przepalić , wypalić
Искать – szukać
слышать – słyszeć
казаться – wydawać się
знать -wiedzieć
уйти –pójść, wyjść
Закричать – zakrzyczeć
Повторять – powtarzać
Понимать – rozumieć
Продолжать – kontynuować
 

Упражнение – ćwiczenie


Прослушай несколько раз песню и заполний пустые места  – przesłuchaj kilka raz piosenkę i wypełń brakujące miejsca:


Наверное, это  1……рай  
Искать его..2………….
В предметах .3……….. цвета,
И слышать ..4………. май.

Наверное, это мой рай
В ..5……….оконного света
Так близко …6………. небо,
Когда .7……….цвета рай.

И хорошо, что он не знает ..8……….такую как я,
И что в мечтах моих ванильные снежинки – зима,
А под.9……….. босоногими метели и лед.
Он больше никогда.10…….. мыслей моих 11………..уйдет.

И мне не стыдно 12………..
О том, что это любовь.
Его слова на 3 минуты так 13……….мою кровь.
Я продолжаю повторять себе, что все хорошо,
Но 14……………,он мне нужен,
Нужен еще.

Наверное, это мой рай –
Бродить, срывая букеты.
Так.15……., спасая от ветра,
И врать, что дарят ..16………….

Конечно, если б..17…….. ты,
Я не встречала б рассветы
Твоей..18………… планеты,
В которой.19……….. мосты.

И.20………….., что он не знает про такую как я,
И что в мечтах моих ванильные снежинки – зима,
А под шагами 21………….метели и лед.
Он больше ..22………….из мыслей моих не уйдет.

И мне не стыдно закричать
О том, что это .23……………
Его слова на 3 минуты так прожгли мою кровь.
Я продолжаю повторять себе, что все .24……………..
Но понимаю, он мне нужен

И хорошо, что..25……… не знает про такую как я,
И что 26……………….моих ванильные снежинки – зима,
А под шагами босоногими метели и …27……….
Он .28…………никогда из мыслей моих не уйдет.

И мне не стыдно закричать
.29…………….что это любовь.
Его слова на 3 минуты так прожгли мою кровь.
Я..30……………….. повторять себе, что все хорошо,
Но понимаю,.31……………. нужен,
Нужен еще.

Odpowiedzi:

1.мой \ 2. Отражение \3.черного\4. В голосе \5. Лучах \6.кажется \7.глаза \8.про\9.шагами\10. Из \11. Не \ 12. Закричать \13. Прожгли \14.понимаю \15. Их\ 16.цветы \17. Не \ 18. Холодной \ 19. Делят \20. Хорошо \21. Босоногими\ 22. Никогда \23. Любовь \ 24.хорошо \25. Он \ 26.в мечтах \27.лед \ 28. Больше \ 29. О том, \ 30.продолжаю \ 31. Он мне

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości

Hotel