w

Korupcja

Słownictwo związane z korupcją

Kоррупция –korupcja

Коррупция это злоупотребление служебным положением – korupcja jest to nadużycie własnego stanowiska
Коррупция – многократное явление korupcja jest to ciągle zjawisko
Закон /Законы – prawo/prawa
Нормативные акта –akty normatywne
Слабое понимание места и роли коррупции- niewłaściwe zrozumienie miejsca i roli korupcji
Коррупционер- człowiek skorumpowany
Взяткa /Взятки- łapówka/ łapówki
Взяточник / Взяткодатель  – łapownik, łapówkarz
Взяточничество –łapownictwo
Дать взятку – dać łapówkę
Получить взятку – otrzymać łapówkę
Посредничить в передаче взятки – pośredniczyć w przekazywaniu łapówki
Посредничество в передаче взятки – pośrednictwo w przekazywaniu łapówki
Мошенниичество –oszustwo
Мошенничать – oszukiwać, szachrować
Мошенник – uszust
Мошенница – oszustka
Отмывание грязных денег –pranie brudnych pieniędzy
Чëрный рынок –czarny rynek
Злоупотреблять (łączy się z przypadkiem narzędnikiem кем? Чем?)- nadużywać
Злоупотребление – nadużycie
Злоупотребляюший -nadużywający
отклонениее от норм права –odejście od norm prawa
отклонения от норм права – odejścia od norm prawa
проявление коррупции –przejaw(zjawisko) korupcji
проявления коррупции – przejaawy(zjawiska)korupcji
дополнительный доход – dodatkowy dochód
политическая нестабильность –niestabilność polityczna
демократия – demokracja
ликвидировать глобальное неравенство –likwidować globalną nierówność
юридический акт – akt prawny
должностное лицо – osoba urzędowa, urzędnik
распрояжаться – zarządzać, kierować
установленные права – ustanowione prawa
Вред от коррупции – szkoda wywołana korupcją
снижение общественной морали – obniżenie się moralności wśród społeczeństwa
Причины коррупции –przyczyny korupcji
Причины высокой коррупции –przyczyny wysokiej korupcji
Внутренний контроль – kontrola wewnętrzna
Коррупция в России / в политике – korupcja w Rosji/ w polityce
таможенные службы – słuzby celne
медицинские организации – organizacje medyczne
судебные органы – organy sądowe
налоговые органы – organy podatkowe

виды коррупции – formy korupcji

Индивидуальная взятка (со стороны гражданина)- łapówka indywidualana ( ze strony obywatela)
Предпринимательская взятка (со стороны легальной фирмы) – Przedsiębiorcza łapówka ( ze strony legalnej firmy)
Криминальный подкуп (со стороны криминальных предпринимателей – например, наркомафии) – produkt kryminalny (ze strony kryminalnych przedsiębiorców, na przykład mafia związana z narkotykami)
коррупция верхушечная (у высших чиновников и политиков)–korupcja w górnych warstwach (spotykana u wyższych urzędników i polityków)
коррупция низовая (в низшем и в среднем эшелонах власти)– korupcja w niższych warstwach (spotykana w niższych i średnich warstwach władzy)
коррупция распространена на низшем и среднем уровнях – korupcja w swerze niskiego i średniego poziomu
Эпизодическая коррупция – korupcja o zasięgu epizodycznym (dawana spotadycznie)
Систематическая (институциональная) коррупция – korupcja systematyczna ( instytucjonalna)

Ćwiczenie

Przeczytaj tekst:

a)Podkreśl słowa, wyrażenia związane z korupcją

b)Przetłumacz tekst na język polski

Чаще всего под коррупцией подразумеваем получение взяток, незаконных денежных доходов, государственными бюрократами. Однако в более общем смысле слова участниками коррупционных отношений могут быть не только государственные чиновники. Взятки могут давать не деньгами, а в иной форме. Поскольку формы злоупотреблений служебным положением очень многообразны, по разным критериям выделяем различные виды коррупции. В современной экономической науке принято отмечать множественность причин коррупции, выделяя экономические, институциональные и социально-культурные факторы.
В тех странах, где действуют все три группы факторов (это, прежде всего, развивающиеся страны), коррупция наиболее высока. Напротив, в странах западноевропейской цивилизации эти факторы выражены гораздо слабее, поэтому и коррупция там более умеренная.

Odpowiedź:

a)

Чаще всего под коррупцией подразумеваем получение взяток, незаконных денежных доходов, государственными бюрократами. Однако в более общем смысле слова участниками коррупционных отношений могут быть не только государственные чиновники.зятки могут давать не деньгами, а в иной форме. Поскольку формы злоупотреблений служебным положением очень многообразны, по разным критериям выделяем различные виды коррупции. В современной экономической науке принято отмечать множественность причин коррупции, выделяя экономические, институциональные и социально-культурные факторы. В тех странах, где действуют все три группы факторов (это, прежде всего, развивающиеся страны), коррупция наиболее высока. Напротив, в странах западноевропейской цивилизации эти факторы выражены гораздо слабее, поэтому и коррупция там более умеренная.

b)

Najczęściej pod słowem korupcja rozumiemy otrzymanie łapówek, niezgodnych z prawem dochodów pieniężnych przez biurokratów państwowych. Jednak w szerszym znaczeniu tego słowa udziałowcami działań korupcji mogą być nie tylko państwowi urzędnicy. Łapówki można dawać nie tylko w formie pieniężnej, lecz w innej formie. Ponieważ form nadużycia urzędowym stanowiskiem jest wiele, przyjmując różne kryteria, wydzielamy różnorakie formy korupcji. We wspólczesnej ekonomicznej nauce przyjęto wyróżniać mnogość przyczyn korupcji, wydzielając ekonomiczne, instytucjonalne, i socjalno-kulturowe faktory (czynniki). W tych krajach, gdzie działają (są obecne) wszystkie trzy czynniki (faktory) ( to przede wszystkim kraje rozwijające się), korupcja jest tam największa. Przeciwnie jest w krajach zachodnio- europejskiej cywilizacji, gdzie te czynniki (faktory) są bardziej słabe i dlatego też korupcja jest tam umiarkowana.

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Praca

Opis dnia