w

Gazety i czasopisma po rosyjsku

Почему люди читают газеты? – dlaczego ludzie czytają gazety?

Исследования выяснили, почему люди читают газеты и в чем причина предпочтения бумажных СМИ перед другими медиа.Badania pokazały dlaczego ludzie czytają gazety i w czym tkwi pierwszeństwo gazet nad innymi środkami masowej informacji.

Самыеважные факторы, которые требуют читатели новостей: – najważniejsze czynniki, jakich potrzebują ( wymagają) czytajacy wiadomości:

 • Получение новых знаний – zdobycie nowych wiadomości
 • Ощущение причастности читателя к своему миру – doznanie związku (współudziału) czytającego ze swoim światem
 • Информацию: люди ищут новости и информацию о событиях – informacji, ludzie szukają wiadomości i informacji o wydarzeniach
 • Возможность скоротать время в перерывах (например, в трамвае), на отдыхе – możliwość skrócenia czasu przerwy (na przykład w tramwaju), podczas odpoczynku
 • Возможность быть в курсе событий, просмотрев заголовки – możliwość bycia w środku informacji, przeglądając tytuły
 • Пополнение профессиональных знаний при помощи специальных приложений к газете -uzyskanie profesjonalnej wiedzy przy pomocy specjalnych dodatków do gazety
Исследование – badanieИсследователь – badacz
Средство массовой информацииŚrodek masowej informacji
факторCzynnik, faktor
Читательczytelnik
Читательницаczytelniczka
Читатьczytać
знаниеwiedza
причастностьZwiązek, współudział, uczestnictwo
Информация – informacjaгазетная информация – informacja prasowaИзбыточная информация – nadmiar informacjiИзбыток -nadmiar, nadwyżkaПолучить информацию – otrzymać informacjęДать информацию -udzielić informacji
Событие /события – Zdarzenie, wydarzenie/ zdarzenia, wydarzeniaМеждународные события – wydarzenia międzynarodowe
ЗаголовокNagłówek, tytuł

Podział gazet

общенациональные газеты

gazety ogólnonarodowe

региональные газеты – gazety regionalne

 • Областные газеты – gazety obwodowe
 • краевые газеты – gazety krajowe

местные газеты – gazety miejscowe

 • Городские газеты – gazety miejskie
 • районные газеты – gazety rejonowe

детские газеты

gazety dziecięce

молодёжные газеты

gazety dla młodzieży

Мужские журналы

Magazyny dla mężczyzn

Женские журналы

Magazyny dla kobiet

Авто и мото журналы

Magazyny o tematyce samochodowej

газеты по тематике – gazety ze względu na tematykę :

 • Деловые газеты – gazety służbowe
 • Общеполитические газеты- gazety ogólnopolityczne
 • Рекламноинформационные газеты- gazety reklamowo- informacyjne
 • Развлекательные газеты- gazety rozrywkowe
 • смешанные газеты- gazety mieszane
 • развлекательная пресса – prasa rozrywkowa

Ежедневные газеты

Gazety codzienne

Еженедельные газеты

Gazety tygodniowe

Ежемесячные газеты

Gazety miesięczne

Специальные издания

Wydania specjalne

утренние газеты

Gazety poranne

вечерние

Gazety wieczorne

цветные

Gazety kolorowe

чёрно-белые

Gazety czarno- białe

Количество изданий

Liczba wydań

Издаваться

Być wydawanym (ogłaszanym drukiem), wychodzić

Наименование

Nazwa

Газетный бум

Bum gazetowy

Пресса развита слабо

Prasa rozwinięta słabo

Увеличить количество изданий

Zwiększyć liczbę wydań

Приложение

Dodatek

жанры газет – rodzaje gazet

Очерк – zarys

 • спортивный очерк-zarys sportowy
 • научный очерк- zarys naukowy
 • социально-экономические очерки – zarysy społeczno- ekonomiczne

научно-популярные эссе

Eseje naukowo-popularne

социально-политические диалоги

Dialogi społeczno-polityczne

социальные портреты современников

portrety społeczne ludzi wspólczesnych

проблемные социальные критические репортажи

Problemowo-społeczno-krytyczne reportarze

аналитические интервью

Wywiady analityczne

Информационные жанры- gatunki informacyjne

 • Газетная заметка – это самый распространенный информационный жанр -notatka w gazecie- jest to najbardziej rozpowszechniony rodzaj informacji
 • Газетная заметка сообщает о важном факте, событии общественной жизни – notatka w gazecie informuje o ważnym fakcie, wydzarzeniach życia społecznego
 • Основные черты газетной заметки : – główne cechy notatki w gazecie:
 • сжатость изложения – zwięzłość (krótkość) streszczenia
 • Отвечает читателям на вопросы: – odpowiadają czytającemu na pytania:
 • что, где, когда? Co , gdzie, kiedy?

Интервью – wywiad

 • Этот жанр представляет собой беседу журналиста с одним или несколькими лицами -ten gatunek przedstawia rozmowę dziennikarza z jedną lub kilkoma osobami.
 • Беседa – rozmowa
 • Как и другие информационные жанры, интервью должно быть:- jak i inne gatunki informacyjne wywiad powinien być:
 • Злободневным – aktualnością
 • Злободневность -aktualność
 • должно отличаться целеустремлённостью -powinien wyróżniać się ukierunkowaniem
 • целеустремлённость – ukierunkowanie
 • деловитостью -rzeczowością (konkretnością)
 • деловитость – rzeczowość
 • Интервью может играть даже роль официального политического документа, если его даёт журналисту крупный политический деятель, глава правительства, президент -wywiad może być uznany za oficjalny dokument polityczny jeśli udziela go(wywiad) wielki przywódca polityczny, głowa rządu lub prezydent
 • играть роль – pełnić rolę
 • официальный -oficjalny
 • документ – dokument

Репортаж – reportaż

 • Аналитические жанры – rodzaje analityczne:
 • Корреспонденция – korespondencja
 • Комментарий – komentarz
 • статья – artykuł
 • рецензия – recenzja
 • письмо – list
 • обозрение – przegląd, przekrój
Подписка -prenumerataМесячная подписка- prenumerata miesięcznaПодписчик – prenumeratorПодписчица -prenumeratorkaПодписываться- prenumerować
Журналистdziennikarz
Журналисткаdziennikarka
Журналистскийdziennikarski
Журналистикаdziennikarstwo
Корреспондентkorespondent
Корреспонденткаkorespondentka
Пресс-конференцияKonferencja prasowa

Наименования польских газет –nazwy polskich gazet

Газета Выборча

Gazeta Wyborcza

Агора

Agora

Речпосполита

Rzeczpospolita

Пульс бизнеса

Puls Bisnesu

Супер Экспресс

Super Ekspres

Пшеглонд Спортовы

Przegląd Sportowy

Пани Дому

Pani Domu

Пшияцюлка

Przyjaciółka

Най

Naj

Клаудия

Klaudia

Оливия

Oliwia

Твой Стиль

Twój Styl

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sport ekstremalny – słówka w języka rosyjskiego

Rosyjskie piosenki – Najpiękniejsza noc